Umożliwienie obywatelom załatwienie podstawowych spraw urzędowych zdalnie, przy pomocy prostych, intuicyjnych usług elektronicznych - zakłada projekt noweli ustawy m.in. o dowodach osobistych, którym we wtorek ma zająć się rząd.

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Ministrów, rząd we wtorek ma zająć się projektem ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności, ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Jak czytamy na stronie KPRM, wnioskodawcą projektu jest minister cyfryzacji.

Zdaniem projektodawcy, w obecnych uregulowaniach realizacja szeregu czynności urzędowych związana jest z koniecznością wizyty obywatela w urzędzie. Ponadto czynności te wymagają składania stosownych oświadczeń i wniosków w formie papierowej oraz weryfikacji przekazanej dokumentacji przez urzędnika.

"Mając na względzie wprowadzone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ograniczenia związane z epidemią wirusa SARS-COV-2 oraz uwzględniając konieczność minimalizowania kontaktu z innymi osobami oraz zachowywania dystansu społecznego, niezwykle ważne jest, by obywatele dysponowali możliwością realizacji podstawowych spraw urzędowych zdalnie, przy pomocy prostych, intuicyjnych i dedykowanych konkretnym czynnościom usług elektronicznych" - napisano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Jak wskazano, realizacja części spraw nie wymaga, by były one prowadzone wyłącznie w formie tradycyjnej (papierowej) i z powodzeniem można przenieść je do elektronicznych kanałów komunikacji oraz systemów elektronicznego obiegu dokumentów.

Dodatkowo istnieje szereg usług, które są realizowane elektronicznie lecz wykorzystanie nowych narzędzi informatycznych, np. pieczęci elektronicznej, pozwala na ich obsługę na wyższym poziomie dojrzałości, tj. transakcyjnie.

"Obecnie np. zgłoszenia meldunkowe lub wydanie zaświadczenia o danych własnych przetwarzanych w rejestrze PESEL, pomimo możliwości ich elektronicznej realizacji polegają na wysłaniu zgłoszenia do urzędu gminy. Problemem jest w tym przypadku w dalszym ciągu długi czas obsługi i wydania dokumentu a także konieczność poświęcenia przez urzędnika gminy czasu na obsługę elektronicznego zgłoszenia. Transakcyjność rejestracji zdarzeń wprowadzana jest tam, gdzie możliwa jest rejestracja określonych zdarzeń w rejestrach publicznych na skutek oświadczenia osoby, bez konieczności weryfikacji dodatkowych dokumentów np. pełnomocnictwa" - wyjaśniono.

Projekt zakłada m.in. przyjęcie podstaw prawnych do stworzenia usług elektronicznych dostępnych po uwierzytelnieniu się obywatela w systemie teleinformatycznym w sposób określony w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Usługi te przyczynią się do przyspieszenia załatwiania spraw, zmniejszą obciążenie obowiązkami pracowników urzędów, przyspieszą czas realizacji usług jak też zredukują ilość dokumentacji dostarczanej i gromadzonej dotychczas w formie papierowej" - uważają autorzy projektu.