Adam Ogrodnik: Od 110 lat jesteśmy wiarygodną i kompetentną instytucją zaufania publicznego. Z urządzeń objętych dozorem technicznym korzysta praktycznie każdy obywatel i przedsiębiorca.

Ten rok jest szczególny dla Urzędu Dozoru Technicznego. Od ponad wieku jego zadania wpisują się w karty przemian gospodarczych.

W tym roku polski dozór techniczny obchodzi 110. rocznicę swojego powstania. Zgodnie z naszą misją przez cały ten czas bez przerw dbamy o bezpieczeństwo i wspieramy rozwój. Jubileusz zbiega się z panującą pandemią, dlatego warto uświadomić sobie, że w swoich działaniach odpowiadamy za bezpieczeństwo ludzi, mienia i środowiska. Stale dbamy o to, aby nasi inspektorzy i eksperci wyróżniali się rzetelnością, bezstronnością i fachowością i działali bez przestojów z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Z urządzeń objętych dozorem technicznym korzysta praktycznie każdy obywatel i przedsiębiorca. Dlatego właśnie rola UDT w funkcjonowaniu gospodarki, w zachowaniu ciągłości jej działania jest tak istotna. Inspektorzy UDT każdego dnia udowadniają swoją wiedzę i kompetencje na poziomie eksperckim.

UDT prowadzi badania i analizuje stan techniczny urządzeń i instalacji. Jakie aktualnie są kierunki rozwoju metod oceny i badań laboratoryjnych? Jakie są priorytety?

Zarówno Strategia UDT na lata 2017–2020, jak i obecna Strategia UDT na lata 2021–2025 zakładają rozszerzenie usług laboratoryjnych jakościowo oraz ilościowo. Eksperci Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego na bieżąco analizują światowe trendy diagnostyczne. Pozyskanie nowoczesnego wyposażenia pomiarowo-badawczego, kompetentna i zmotywowana kadra badawczo-rozwojowa to czynniki, które pozwalają w szerokiej perspektywie tworzyć i wdrażać innowacyjne usługi laboratoryjne.

Zapleczem badawczo-ekspertyzowym UDT jest Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego. Proszę w skrócie opisać obecny rozwój modelu usług badawczych.

Nowy model usług laboratoryjnych CLDT to sieć wyspecjalizowanych laboratoriów stacjonarnych i mobilnych. W ciągu ostatnich dwóch lat utworzone zostały nowoczesne placówki laboratoryjne w Warszawie, Krakowie oraz Poznaniu. Rozszerzony został zakres akredytacji w zakresie badań nieniszczących ultradźwiękowych. CLDT jest także jedynym laboratorium w Polsce z akredytacją w zakresie badań metodą emisji akustycznej.

W UDT prowadzimy badania materiałowe umożliwiające m.in. wykrywanie wad w konstrukcjach. Badamy zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe oraz magazynowe, systemy rurociągów czy reaktory w przemyśle chemicznym. Konsekwentnie rozwijamy tę działalność, wykorzystując do tego celu laboratoria mobilne. Wykorzystanie emisji akustycznej rozszerzyliśmy do oceny stanu obiektów, takich jak np. suwnice czy ciągły monitoring rurociągów.

Czemu służą mobilne laboratoria?

Nowa strategia UDT do 2025 r. jako jedna z kluczowych dźwigni rozwoju wskazuje wysoki poziom zaawansowanych metod badawczych i dostępność laboratoriów mobilnych. Jest to flota specjalistycznych samochodów wyposażona w sprzęt pomiarowo-badawczy. Stały się one efektywnym narzędziem do wykonywania badań nieniszczących dla przemysłu „in-situ” – czyli w miejscu pracy urządzenia. Pozwala to ocenić stan urządzeń i zasady ich monitorowania, co zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji nawet złożonych instalacji. To odpowiedź na potrzeby kluczowych branż przemysłowych w zakresie nowoczesnych metod badawczych przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów związanych z przestojami.

Rozwój przemysłu to również nowe wyzwania inżynierskie. Jakie zaawansowane rozwiązania wdrożono do praktyki badawczej w UDT?

Słuchając potrzeb płynących z przemysłu w zakresie diagnostyki i badań, nieustannie ukierunkowujemy nasze działania rozwojowe i ciągle staramy się poszerzać ofertę badawczą. Wspomniane już badania metodą emisji akustycznej (AE) stanowią coraz częstsze uzupełnienie dla rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych urządzeń. Umożliwia to wytypowanie ewentualnych miejsc niebezpiecznych, które powinny zostać objęte szczególnym monitorowaniem.

W kontekście nowych metod badawczych warto także wspomnieć o systemie do rejestracji i wizualizacji drgań instalacji. Innym wdrożeniem są badania wykorzystujące impulsowe prądy wirowe, co pozwala na wykrywanie ubytków korozyjnych w materiałach ferromagnetycznych pod izolacją.

UDT angażuje się też w popularyzowanie bezpieczeństwa technicznego.

Akademia UDT posiada najszerszą ofertę szkoleń technicznych w Polsce. Jest także ośrodkiem szkoleniowym w zakresie badań nieniszczących. Jednostka Certyfikująca Osoby UDT-CERT to z kolei jedna z najdłużej działających jednostek certyfikujących w Polsce. Certyfikacja m.in. dla personelu badań nieniszczących została potwierdzona akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji.

Jak krótko można podsumować działalność UDT w ostatnich latach?

Jeszcze raz podkreślę, że w swoich działaniach stale dbamy o to, aby nasi eksperci wyróżniali się rzetelnością, bezstronnością i fachowością. Jesteśmy wiarygodną i kompetentną instytucją zaufania publicznego, wspierającą państwo, obywateli i podmioty gospodarcze w działaniach. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia TIC Council spełniamy najwyższe standardy dotyczące jednostek inspekcyjnych, certyfikujących i badawczych.

Materiały prasowe