Jak napisano w w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, projekt ma dostosować ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie stosowania stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) do obecnej sytuacji związanej ze stanem epidemii COVID-19 oraz wspierania gospodarki w obliczu walki z pandemią.

Autorzy przepisów zwrócili uwagę, że obecne brzmienie ustawy o finansach publicznych oraz prognozy makroekonomiczne warunkują powrót do stosowania stabilizującej reguły wydatkowej zgodnie z pierwotną formułą "z art. 112aa ustawy o finansach publicznych" w drugim roku budżetowym od zawieszenia, czyli w 2022 r.

"Mając na uwadze przebieg pandemii i jej wpływ na gospodarkę, ograniczenie przyrostu wydatków wynikające ze stosowania pierwotnej formuły SRW już w przyszłym roku jest przedwczesne" - czytamy w informacji.

Reklama

Zaznaczono, że Komisja Europejska przewiduje wydłużenie stosowania ogólnej klauzuli wyjścia na rok 2022 i zachęca do kontytuowania działań antykryzysowych, "a w miarę postępów w walce z pandemią – do wspierania ożywienia gospodarczego". Zwrócono uwagę, że również Międzynarodowy Fundusz Walutowy sygnalizował, że rozpoczęcie konsolidacji fiskalnej od 2022 r. "może być zbyt szybkie i gwałtowne oraz zasugerował dalsze zmiany w klauzuli powrotu".

Zgodnie z proponowanymi zmianami, które określają tempo powrotu do pierwotnej formuły SRW, nowe kryteria mają być oparte o porównanie tempa realnego wzrostu gospodarczego w latach obowiązywania klauzuli wyjścia i klauzuli powrotu z 8-letnią średnią wzrostu gospodarczego sprzed pandemii (indykatorem wzrostu stosowanym w SRW).

Reklama

"Proponowana zmiana pozwoli wydłużyć klauzulę powrotu przy zachowaniu spójności z ogólną klauzulą wyjścia i jednocześnie uprości jej mechanizm" - oceniono.

Inna zmiana ma polegać na "oczyszczeniu wskaźnika średniookresowej dynamiki PKB, określającego kwotę wydatków, z zakłóceń wywołanych przez skutki pandemii". Założono, że tempo wzrostu gospodarczego w latach obowiązywania klauzuli wyjścia i klauzuli powrotu będzie zastąpione przez średnią wzrostu gospodarczego sprzed zawieszenia SRW. "Brak takiej korekty oznaczałby trwały wpływ szoku wywołanego pandemią na ścieżkę wydatków SRW" - stwierdzono.

Proponuje się też nieuwzględnianie w SRW, w okresie stosowania klauzuli wyjścia i klauzuli powrotu, korekt mających na celu konsolidację finansów publicznych.

Projekt przewiduje również, że SRW objęte będą wydatki wszystkich państwowych funduszy celowych bez względu na dysponenta funduszu.

"W wyniku wprowadzonych zmian oczekuje się wzrostu skuteczności SRW i w efekcie zwiększenia transparentności i efektywności zarządzania finansami publicznymi" - wskazano. Z kolei rozszerzenie mechanizmu automatycznego dostosowywania zakresu stabilizującej reguły wydatkowej do zmian w sektorze finansów publicznych o kolejną grupę jednostek (państwowe fundusze celowe) ma się przyczynić do zwiększenia skuteczności SRW.

Jak przypomniano, w znowelizowanej w maju 2020 r. ustawie o finansach publicznych umożliwiono czasowe zawieszenie stabilizującej reguły wydatkowej i zastosowanie tzw. klauzuli wyjścia, jeśli rząd ogłosi stan epidemii na terenie całego kraju, a sytuacja gospodarcza znacznie się pogorszy.

"W roku budżetowym, w którym powyższe kryteria przestają być spełniane, zostaje uruchomiona tzw. klauzula powrotu, która umożliwi automatyczny, stopniowy powrót do kwoty wydatków wynikającej z pierwotnej formuły SRW w horyzoncie od 2 do 4 lat" - wskazano.

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to II kwartał 2021 r.