Reklama

Ministerstwo podało, że rząd przyjął w środę uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok wraz z uchwałą w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2020. Wyjaśniono, że dochody budżetu państwa wyniosły blisko 420 mld zł, wydatki ok. 505 mld zł. Deficyt budżetu państwa zamknął się w kwocie prawie 85 mld zł. W stosunku do 2019, dochody wzrosły nominalnie o 4,8 proc., a realnie o 1,4 proc.

Ministerstwo przypomina, że ustawa budżetowa w pierwotnej wersji, z lutego 2020 r., zakładała zrównoważony budżet państwa. Dochody i wydatki zaplanowano na poziomie ok. 435 mld zł. Jednak z uwagi na COVID-19, budżet państwa wymagał nowelizacji.

"Mieliśmy zbilansowany budżet, ale sytuacja związana z COVID-19 wymusiła błyskawiczną reakcję na negatywne efekty społeczno-gospodarcze wywołane koronawirusem. Uruchomiliśmy ogromne środki na ratowanie życia, miejsc pracy czy ochronę przedsiębiorców. Dlatego konieczna była nowelizacja budżetu" - mówi, cytowany w informacji MF, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

"Nowelizując budżet w odpowiedzi na pandemię, postawiliśmy też na wydatki stymulujące gospodarkę. Potwierdzeniem słuszności realizowanej przez nas polityki są m.in. oceny międzynarodowych instytucji" – dodaje minister.

W komunikacie zaznaczono, że PKB w UE zmniejszył się w 2020 r. średnio o 6,1 proc., a PKB Polski był realnie niższy jedynie o 2,7 proc. w porównaniu z 2019 r. Resort przyznaje, że zamknięcie gospodarki i spadek aktywności gospodarczej wpłynęły jednak na zmniejszenie planowanych pierwotnie w ustawie budżetowej na rok 2020 dochodów budżetowych. Z drugiej strony znacznemu zwiększeniu uległy planowane wydatki, na skutek antykryzysowych działań rządu - zauważono.

Zgodnie z danymi resortu finansów, dochody budżetu państwa w 2020 r. w wysokości ok. 420 mld zł były wyższe o ok. 21 mld zł (tj. o 5,3 proc.) w stosunku do kwoty zaplanowanej w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2020. W porównaniu do 2019 r. wzrosły o ponad 19 mld zł, tj. nominalnie o 4,8 proc., a realnie o 1,4 proc.

Większe niż wynikało z planów dochody były konsekwencją znacznie wyższych wpływów z podatków (pomimo niekorzystnych uwarunkowań makroekonomicznych), w szczególności z VAT oraz CIT – razem 53,8 proc. łącznych dochodów budżetu państwa osiągniętych w 2020 roku - tłumaczy MF.

Wydatki budżetu państwa, w kwocie ok. 505 mld zł, były niższe od zaplanowanych w nowelizacji budżetu na 2020 r. o 0,6 proc. To efekt mniejszych wydatków bieżących jednostek budżetowych oraz dotacji i subwencji, a także wydatków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej - wyjaśniono.

W wyniku implementacji rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego część środków w wysokości ok. 11,6 mld zł będzie można wykorzystać w roku obecnym.

"Deficyt budżetu państwa został zrealizowany w wysokości blisko 85 mld zł i był niższy o 22,3% od zapisanego w nowelizacji ustawy budżetowej" - podsumowano w komunikacie.