Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

W projekcie planuje się doprecyzowanie terminu realizacji teleporady, wskazując, że przedmiotowe świadczenie może być udzielone w terminie późniejszym niż pierwszy dzień roboczy następujący po dniu zgłoszenia się pacjenta celem uzyskania pomocy medycznej – pod warunkiem jego uzgodnienia z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

Powyższe rozwiązanie – jak oceniono - "skutkować będzie szybszym uzyskaniem pomocy odpowiedniej do stanu i potrzeb zdrowotnych danego pacjenta". Wprowadzenie zapisu ma też umożliwić osobie udzielającej teleporady, "uzgodnienie optymalnego terminu realizacji świadczenia, z uwzględnieniem zarówno faktycznej potrzeby zdrowotnej pacjenta, jak i daty jego zgłoszenia".

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie 30 stycznia 2021 r. Data ta jest powiązana z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.