„Rząd polski wspiera ogólny kierunek działania KE zmierzający do zapewnienia w Europie powszechnego dostępu do łączności o bardzo dużej przepustowości, wprowadzenie regulacji wspierających budowę nowoczesnych szybkich sieci, w szczególności harmonizację widma radiowego, tworzenie przyjaznego dla konsumenta otoczenia prawnego zachęcającego do korzystania z usług telekomunikacyjnych, zmniejszanie obciążeń dla przedsiębiorców, modyfikację zakresu usługi powszechnej, uwzględnienie w regulacjach innych niż przedsiębiorcy telekomunikacyjni podmiotów działających na rynku” – uzasadniał stanowisko rządu podczas środowych obrad komisji minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Chodzi o proponowaną przez Komisję zmianę obecnych unijnych przepisów telekomunikacyjnych, które ostatnio zaktualizowano w 2009 r. Kodeks, jak informuje na swoich stronach internetowych przedstawicielstwo KE w Polsce, „ma stymulować konkurencyjność, która napędza inwestycje oraz umacnia rynek wewnętrzny i prawa konsumentów”.

„Celem tych zmian jest dostosowanie przepisów do nowych realiów rynkowych oraz zmian, jakie zaszły od ostatniego przeglądu ram regulacyjnych dotyczących łączności elektronicznej”, wyjaśniał w środę poseł sprawozdawca Krzysztof Gadowski.

Reklama

Według ekspertów z Biura Analiz Sejmowych ustanowienie Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej może się przełożyć „na upowszechnienie dostępu do internetu oraz większe możliwości wykorzystania nowoczesnych usług, które się na nim opierają. Dodatkową korzyścią może być pozytywny wpływ na stan umiejętności cyfrowych społeczeństwa oraz zmniejszenie wykluczenia cyfrowego”.

Według szacunków Komisji Europejskiej, korzyści z wejścia w życie zaproponowanych rozwiązań – jeśli reforma zostanie wdrożona do 2020 r. przyniosą „wzrost gospodarczy na poziomie 1,45 proc. (ok. 910 mld EUR) oraz wzrost zatrudnienia o 0,18%, co oznacza 1 mln 304 tys nowych miejsc pracy w skali całej UE w perspektywie roku 2025”, czytamy w opinii na temat wniosku dotyczącego dyrektywy opublikowanego przez Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Projekt dyrektywy PE zakłada zmiany we wszystkich głównych obszarach jednolitego rynku cyfrowego, „tj. dostępie do infrastruktury, zarządzaniu widmem radiowym, definicji i regulacjach usług łączności elektronicznej, usłudze powszechnej, a także kompetencjach poszczególnych instytucji (w tym krajowych organów regulacyjnych i BEREC)”, czytamy w opinii.

14 września Komisja Europejska opublikowała projekt nowej dyrektywy Europejski kodeks łączności elektronicznej będący wynikiem przeglądu prac nad przeglądem obecnie obowiązujących ram łączności elektronicznej. Łącznie z tym dokumentem Komisja przedstawiła też projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiający Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej. Projekt stanowiska rządu do tych dokumentów został przyjęty przez członków Komitetu Spraw Europejskich 28 października 2016. Konieczność nowelizacji ram prawnych wynika ze zmian jakie zaszły w sektorze od czasu ostatniej rewizji pakietu łączności elektronicznej, do której doszło w 2009 roku. (PAP)