Trzy projekty mające na celu ochronę populacji bociana białego, cietrzewia i rybołowa w Polsce otrzymają wsparcie w łącznej wysokości 4,2 mln euro z unijnego programu LIFE - poinformowała w czwartek Komisja Europejska.

Projekty te są wśród 144 zatwierdzonych przez KE projektów, na które z budżetu UE trafi 222,7 mln euro. Wszystkie one będą realizowane w 23 państwach UE i mają służyć poprawie stanu środowiska naturalnego i ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Dotyczą one m.in. oszczędzania zasobów, w tym gospodarki w obiegu zamkniętym, ochrony różnorodności biologicznej, zarządzania informacjami w zakresie środowiska, przystosowywania się do zmian klimatu oraz łagodzenia tych zmian. Według KE wygenerują one inwestycje o łącznej wartości 398,6 mln euro.

Cztery z zatwierdzonych projektów dotyczą Polski. 4,2 mln euro z programu LIFE trafi na trzy projekty, służące ochronie środowiska i bioróżnorodności.

Projekt Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków ma na celu ochronę bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski poprzez m.in. zwiększanie społecznej akceptacji dla zakładania i utrzymywania gniazd bocianów na dachach budynków czy kominach, ochronę 400 gniazd oraz poprawę skuteczności opieki nad rannymi ptakami w dwóch ośrodkach rehabilitacyjnych dla bocianów.

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych dostanie wsparcie na projekt mający na celu zwiększenie populacji rybołowów w Polsce. KE zatwierdziła też projekt Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, który ma pomóc w zatrzymaniu spadku populacji cietrzewia na obszarze Torfowisk Orawsko-Nowotarskich, który należy do sieci Natura 2000 ze względu na występowanie tam kilkunastu gatunków ptaków.

Według Komisji 0,9 mln euro trafi na czwarty projekt zgłoszony przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, którego celem jest zapewnienie skutecznego wdrażania w Polsce krajowych i unijnych przepisów o ochronie przyrody. Ma on poprawić koordynację działań w tym zakresie między różnymi instytucjami. Projekt ma doprowadzić do wzrostu o 10 procent skuteczności ścigania przestępstw środowiskowych.

Łącznie polskie projekty otrzymają wsparcie w wysokości 5,1 mln euro.

Program LIFE istnieje od 1992 r. Do tej pory dofinansowano z niego ponad 4,3 tys. projektów (w całej UE i w państwach trzecich) o wartości 8,8 mld euro, z czego 3,9 mld euro przeznaczono na ochronę środowiska i klimatu. Aktualnie trwa realizacja około 1100 projektów. Budżet programu LIFE na lata 2014–2020 wynosi 3,4 mld EUR w cenach bieżących. LIFE obejmuje podprogram na rzecz środowiska oraz podprogram działań na rzecz klimatu.

Z Brukseli Anna Widzyk (PAP)