We wtorek rząd ma m.in. przyjąć uchwałę ws. "Narodowego Programu Mieszkaniowego", czyli programu "Mieszkanie plus". Rada Ministrów rozpatrzy także m.in. projekt ułatwiający rolnikom sprzedaż żywności.

Program "Mieszkanie plus", którym zajmą się ministrowie, przewiduje wsparcie budownictwa społecznego, tanie mieszkania na wynajem na państwowych gruntach i indywidualne konta dla oszczędzających na własne lokum.

Narodowy Program Mieszkaniowy tzw. program "Mieszkanie plus" został zgłoszony jako jeden z projektów strategicznych realizujących Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Według informacji zaprezentowanych w czerwcu, gdy ogłoszono "Mieszkanie plus", program zakłada przede wszystkim powołanie Narodowego Operatora Mieszkaniowego. Operator przy wykorzystaniu zasobu gruntów publicznych m.in. gruntów Skarbu Państwa, będzie budował mieszkania dedykowane dla osób o umiarkowanych dochodach.

Operator ma też zająć się kwestią dostępu do mieszkań. Na podstawie zgłoszenia z odpowiednimi dokumentami, m.in. PIT, potencjalny najemca będzie otrzymywał punkty. Ma też nie być ograniczeń wiekowych, takich jak w przypadku programu Mieszkanie dla Młodych.

Z założeń programu wynika, że mieszkania będą dostępne w dwóch opcjach: na wynajem oraz na wynajem z dojściem do własności. Pierwsza z nich zakłada, że koszt wynajmu wyniesie od 10 do 20 zł za 1 m kw. (w zależności od lokalizacji). Jeśli najemca zdecyduje się wybrać drugą opcję, będzie musiał dopłacić do powyższego czynszu 20 proc.

W każdej chwili będzie można zrezygnować z opcji dojścia do własności. Wtedy najemca otrzyma zwrot 20-proc. nadpłaty. Ponadto - jeśli w trakcie najmu sytuacja materialna najemcy pogorszy się - będzie miał możliwość spłaty czynszu ze środków zgromadzonych na poczet własności.

Część mieszkań z programu mogłaby zostać przeznaczona dla najbardziej potrzebujących, którzy obecnie oczekują w kolejce na mieszkania komunalne. Program ma też wspierać budownictwo na wynajem dla osób o niskich dochodach realizowane przede wszystkim przez samorządy lokalne – bezpośrednio lub we współpracy z innymi podmiotami (np. towarzystwami budownictwa społecznego, spółdzielniami mieszkaniowymi itp.).

Inną zawartą w programie propozycją jest wspieranie przez państwo oszczędzania na zakup, remont lub budowę prywatnego domu w ramach Indywidulanych Kont Mieszkaniowych.

Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk zapowiadał, że pierwsze inwestycje w ramach programu rozpoczną się w 2018 r., a w 2019 r. pierwsi uczestnicy programu mieszkanie plus otrzymają klucze do mieszkań.

Rząd zajmie się także projektem zmian w prawie, które mają ułatwić rolnikom sprzedaż żywności. Rolnicy będą mogli sprzedawać żywność wytworzoną przez siebie z własnych produktów, jej sprzedaż o wartości do 20 tys. zł rocznie będzie nieopodatkowana, a nadzór nad produkcją będzie miała Inspekcja Weterynaryjna. Nowe przepisy mają ułatwić rolnikom produkcję i sprzedaż wytworzonej przez siebie żywności odbiorcom końcowym tj. głównie lokalnym konsumentom.

W ramach handlu detalicznego możliwa będzie, oprócz sprzedaży konsumentom finalnym, również produkcja i przetwarzanie żywności, a więc, np. rozbiór, krojenie i mielenie mięsa, a także wytwarzanie produktów mięsnych, mlecznych, rybnych, czy pochodzenia niezwierzęcego, np. dżemów, soków czy chleba.

Ministrowie omówią również przygotowany przez MSWiA projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

Przedstawiony w pierwotnej wersji z końcem kwietnia br. projekt ustawy metropolitalnej dedykowany woj. śląskiemu ma poprawiać obowiązującą, przyjętą przez rząd PO-PSL i podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawę o charakterze uniwersalnym (która według rządu zawiera szereg wad). Obowiązująca ustawa nie została wdrożona, ponieważ rząd nie przyjął wymaganych przez nią rozporządzeń.

Od kilku miesięcy trwały pracę nad nowym projektem. Projekt przewiduje m.in., że gminy tworzące związek muszą liczyć co najmniej 2 mln mieszkańców (dodatkowo zgodę na jego utworzenie musi wyrazić 70 proc. gmin mających wejść w jego skład).

Projekt przewiduje też m.in, że związek metropolitalny ma wykonywać zadania publiczne w zakresie: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku, planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej, metropolitalnych przewozów pasażerskich, współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku, a także promocji związku i jego obszaru.

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów rozpatrzy także projekt uchwały w sprawie zmian w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa(PZIP). Zgodnie z zapisami programu po 2 latach jego realizacji(program został przyjęty w 2014 r. - PAP), konieczne jest dokonanie przeglądu dotychczasowych działań oraz przygotowanie jej aktualizacji. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa jest strategicznym dokumentem, którego celem jest stworzenie spójnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego państwa, dostarczającego e-usługi na poziomie krajowym i europejskim w sposób efektywny pod względem, jakości i kosztów.

Rząd zajmie się także projektem zmian w przepisach kilku ustaw, które są konieczne w związku z tym, że w miejsce MSW powstało MSWiA. Zmiany mają na celu uaktualnienie nazw jednostek podległych ministerstwu, tj. Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Zarządu Zasobów Mieszkaniowych. Projekt wyodrębnia ze spraw geodezji i kartografii kwestie związane z infrastrukturą informacji przestrzennej oraz przyporządkowuje je ministrowi cyfryzacji

Rząd będzie też pracował nad projektem, którego celem jest m.in. poszerzenie możliwości nieodpłatnej pracy na cele społeczne wykonywanej przez więźniów.

Projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności ma dokonać zmian w sposobie wydatkowania środków zgromadzonych w Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Zakłada zwiększenie ryczałtu przysługującego przedsiębiorcom z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Obecnie ryczałt ten wynosi 20 proc. wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym osobom pozbawionym wolności. Po zmianach zostanie on podniesiony do 40 proc.

wartości wynagrodzeń.

Na kolejnym posiedzeniu, w środę, rząd zajmie się projektem ustawy budżetowej na 2017 r. Przyjęty pod koniec sierpnia wstępny projekt zakłada dochody państwa w wys. 324,1 mld zł i wydatki w kwocie 383,4 mld zł. Deficyt ma być nie większy niż 59,3 mld zł. (PAP)