Ponad 59,1 mln zł na zatrudnienie 3,4 tys. asystentów rodziny ma przeznaczyć w tym roku MRPiPS w ramach dofinasowania samorządów. Asystent pomaga rodzinom z problemami; jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dziecka od rodziny.

Resort rodziny pracy i polityki społecznej poinformował w środę o wynikach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" na 2016 r.

W tegorocznej edycji zwiększono środki przewidziane na program do 74,2 mln zł. Ponad 59,1 mln zł umożliwi zatrudnienie 3,4 tys. asystentów rodziny. Ponad 15 mln zł zostanie przeznaczonych na zatrudnienie 1 tys. 539 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

MRPiPS przypomina, że rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie spełniać prawidłowo funkcji opiekuńczo–wychowawczych wobec własnych dzieci. Celem pracy asystenta jest doprowadzenie do osiągnięcia przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest nie dopuścić do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwić jak najszybszy powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

"Wspieram rodziny w bardzo trudnej sytuacji życiowej, takie, na które społeczeństwo patrzy niechętnie (...). Pracując z nimi, pomagam im wzbudzić w sobie wiarę, że odzyskają kontrolę nad życiem. Budujemy wspólnie ich motywację do działań. Dzięki zmianom rodziców, bezpieczniejsze i bardziej rozwojowe staje się życie dzieci. A to wydaje mi się największym osiągnięciem tej pracy" – mówi jeden z asystentów rodziny z Warszawy, cytowany w komunikacie MRPiPS.

Powołanie asystentów rodziny jest zadaniem własnym gminy. W latach 2012-2014 było zadaniem fakultatywnym, a od 2015 r. stało się obligatoryjne. Gminy mogą także zlecić to zadanie np. organizacjom pozarządowym. Jedną z takich organizacji jest Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” z Częstochowy.

"My jako stowarzyszenie mamy możliwość realizowania tego zdania w nieszablonowy sposób. Udało nam się stworzyć zespół, który uzupełnia swoje działania i kompleksowo pracuje z rodziną. Asystent rodziny ma do dyspozycji wsparcie psychologów, pedagogów, mediatora. Od lipca otwieramy poradnię rodzinną, która rozszerzy krąg specjalistów o psychologa dziecięcego, psychoterapeutę, psychiatrę dziecięcego, seksuologa, dietetyka i rehabilitanta" – mówi prezes Stowarzyszenia „DLA RODZINY” Lidia Zeller.

Z danych na koniec grudnia 2015 r. wynika, że gminy zatrudniały 3816 asystentów rodziny, czyli o 12,4 proc. więcej niż w 2014 r.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystent rodziny może prowadzić pracę z nie więcej niż 15 rodzinami. Liczba rodzin będąca pod opieka asystenta rodziny powinna być uzależniona od ich problemów oraz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego asystenta. Jak wynika z danych MRPiPS, przeciętnie na jednego asystenta rodziny w 2015 r. przypadało 9 rodzin.

Z usług asystentów rodziny skorzystało w ubiegłym roku 41 tys. 739 rodzin, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 10,1 proc.

W ocenie ekspertów m.in. dzięki wsparciu asystentów zmniejszyła się liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej.

Od 2012 r. działa "Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej", który wspiera samorządy w zatrudnianiu asystentów i koordynatorów.(PAP)