Posłowie zgodzili się ze wszystkimi poprawkami zgłoszonymi w ubiegłym tygodniu przez Senat. Dyskusję wzbudziły m.in. poprawki zmniejszające budżet Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Krystyna Skowrońska (PO) zwróciła uwagę, że to kolejne obcięcie wydatków KRRiTV. "Jeżeli potem będzie kontrola NIK w KRRiTV, to ona będzie wskazywała, że nie wszystkie zadania są realizowane" - ostrzegała posłanka. Zaznaczyła, że pieniądze z Rady mają zostać przekazane m.in. na finansowanie udziału polskiej reprezentacji w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. "Ja myślę, że minister sportu dobrze zaplanował w przedłożeniu rządowym (te wydatki - PAP)" - mówiła Skowrońska i apelowała do posłów o rozsądek.

Przewodniczący senackiej komisji budżetu i finansów publicznych Grzegorz Bierecki (PiS) wyjaśnił, że Senat kierował się potrzebą zwiększenia budżetu w części kultura fizyczna i turystyka, bowiem podczas planowania wydatków na udział naszych reprezentantów w igrzyskach olimpijskich nie uwzględniono szeregu pozycji. "Trzeba było znaleźć na to środki. To także kwestia pokrycia roszczeń wynikających z upadłości biur turystycznych" - powiedział.

Poprawki dot. KRRiTV przewidują zmniejszenie jej budżetu o ok. 1,8 mln zł. Z tego 100 tys. zł ma sfinansować konkurs na projekt pomnika Stanisława Pyjasa w Krakowie, w 40. rocznicę jego śmierci. "W opinii senatorów budżet KRRiTV po tych przesunięciach jest wystarczający dla realizowania ustawowych zadań" - dodał Bierecki.

Uznanie komisji uzyskała poprawka, która przeznacza dodatkowe 2,5 mln zł na wydatki bieżące Kancelarii Senatu, kosztem wydatków na nową siedzibę Krajowej Rady Sądownictwa.

Pozytywną opinię uzyskał też wniosek, by zwiększyć o 8 mln zł dotację na Fundusz Kościelny. Dodatkowe pieniądze na FK miałyby pochodzić ze zmniejszonych środków na finansowanie wyborów i referendów przez Krajowe Biuro Wyborcze, a mają być przeznaczone m.in. na remonty zabytkowych obiektów sakralnych.

Skowrońska mówiła, że dodatkowe pieniądze na remonty zabytków sakralnych mógłby przeznaczyć ze swej rezerwy minister kultury. "Zmniejszanie środków z KBW wydaje się w tym wypadku bezcelowe" - mówiła Skowrońska.

Jan Szewczak (PiS) wskazał, że z uzasadnienia poprawki wynika, iż chodzi także o dofinansowanie działalności charytatywno-opiekuńczej. "To są kwestie hospicjów między innymi, o które tak państwo walczyliście w naszej komisji" - powiedział.

Inna poprawka Senatu zakłada zwiększenie o ponad 5,4 mln zł wydatków pionu archeologicznego Instytutu Pamięci Narodowej. O tyle samo niższe miałyby być natomiast wydatki majątkowe Krajowej Rady Sądownictwa.

Senat zgłosił też poprawkę zwiększającą o 2 mln zł subwencje i dotacje na dokształcanie nauczycieli dla Polonii, kosztem budżetu MSZ. Zaproponowano także przesunięcie w budżecie Krajowego Biura Wyborczego 3,7 mln zł (z dotacji dla gmin na wynagrodzenia) oraz zwiększenie o prawie 5,4 mln zł wydatków Państwowej Inspekcji Pracy. Pieniądze na ten cel miałyby pochodzić ze zmniejszenia ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów.

Wśród senackich poprawek znalazł się też wniosek, który przewiduje przesunięcie w budżetach prokuratury kwoty ok. 35 mln zł i przeznaczenie jej na wynagrodzenia i świadczenia, a także poprawka przekazująca 3 mln zł na dofinansowanie remontu budynków pokoszarowych na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie (kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na prokuratury i Krajową Radę Sądownictwa).

Inna poprawka zakładająca przesunięcie 3,4 mln zł w budżecie Najwyższej Izby Kontroli, a kolejna przesunięcie 259 tys. z budżetu MSZ do budżetu resortu rodziny i pracy (chodzi o mniejsze niż przewidywano koszty przedstawicielstwa MRPiPS w Brukseli). Senat zgłosił też wniosek, by zwiększyć wydatki bieżące Prokuratorii Generalnej o 500 tys. zł oraz wynagrodzeń w tej instytucji o 385 tys. zł.

Kolejne poprawki izby wyższej przewidują zmianę w nazwie rezerwy celowej związanej m.in. ze świadczeniami rodzinnymi, czy alimentacyjnymi, a także przesunięcie 120 tys. zł na potrzeby resortu gospodarki morskiej i 20 tys. zł do działu "gospodarka złożami kopalin".

Zgodnie z uchwalonym przez Sejm budżetem na 2016 r. deficyt w tym roku ma nie przekroczyć 54,7 mld zł. Przygotowując ustawę resort finansów założył, że PKB wzrośnie o 3,8 proc., średnioroczna inflacja wyniesie 1,7 proc., a deficyt sektora finansów publicznych - 2,8 proc. PKB. Zaplanowano, że dochody mają wynieść 313 mld 788 mln 526 tys. zł, a wydatki 368 mld 528 mln 526 tys. zł.

Wśród wprowadzonych przez Sejm poprawek znalazł się m.in. wniosek w sprawie utworzenia nowej rezerwy celowej związanej z organizacją Światowych Dni Młodzieży z kwotą 15 mln zł. Pieniądze te mają pochodzić ze zmniejszenia wydatków na NIK (o ok. 6,5 mln zł), RPO (o ok. 4,6 mln zł) i Krajowe Biuro Wyborcze (o ponad 3,8 mln zł). W sumie w wyniku wszystkich przyjętych poprawek Rzecznik stracił prawie 10 mln zł.

Sejm uchwalił też zmianę, która przewiduje zmniejszenie o blisko 39 mln zł wydatków m.in. Kancelarii Senatu, Sądu Najwyższego, NSA, NIK, KRRiT, GIODO, PIP, IPN, RPD, KRS. Zaoszczędzone pieniądze mają trafić na wydatki bieżące z rezerwy ogólnej budżetu.

Przesunięto też w ramach budżetu MSWiA 80 mln zł m.in. z funduszu emerytalnego na wyposażenie policji i remonty. Zdecydowano ponadto, że ponad 60 mln zł na współpracę z Polakami i Polonią będzie w gestii Kancelarii Senatu. Zmniejszono też o 200 mln zł wydatki na współfinansowanie projektów unijnych, a kwotę tę przeznaczono na zwiększenie rezerwy na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.