Minister finansów Paweł Szałamacha zabrał głos podczas głosowań poprawek Senatu do budżetu. Poinformował posłów m.in., że dochody budżetowe za styczeń 2016 roku były o 2 mld zł wyższe od planowanych. "Musimy pracować, by to było kontynuowane w kolejnych miesiącach" - mówił.

Dodał, że Polska odzyskała poziom rentowności swoich obligacji sprzed połowy stycznia 2016 roku, kiedy to agencja S&P obniżyła rating naszego kraju. "To była ciężka praca nad odrobieniem strat, które zostały spowodowane, wszyscy wiedzą, w jaki sposób" - zaznaczył minister finansów.

Szałamacha poinformował też, że w czwartek komitet stały Rady Ministrów zaakceptował tzw. klauzulę obejścia prawa. "Mam nadzieję, że będzie jak najszybciej uchwalona przez wysoką izbę" - powiedział. Mówił o innych inicjatywach MF, m.in. skierowanym w czwartek do RCL projekcie ustawy o obniżce do 15 proc. stawek CIT dla najmniejszych firm.

"Panie marszałku, wysoka izbo, proszę o to, by życzyli mi państwo sukcesu" - mówił.

Podczas głosowań poparcie posłów uzyskała poprawka Senatu, by zwiększyć o 8 mln zł dotację na Fundusz Kościelny. Dodatkowe pieniądze na FK miałyby pochodzić ze zmniejszonych środków na finansowanie wyborów i referendów przez Krajowe Biuro Wyborcze, a byłyby przeznaczone m.in. na remonty zabytkowych obiektów sakralnych.

Posłowie opowiedzieli się też za zmniejszeniem o ok. 1,8 mln zł budżetu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Pieniądze te mają trafić m.in. na finansowanie udziału polskiej reprezentacji w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro, a 100 tys. zł z tego samego źródła ma sfinansować konkurs na projekt pomnika Stanisława Pyjasa w Krakowie, w 40. rocznicę jego śmierci.

Uznanie posłów uzyskała poprawka Senatu, która przeznacza dodatkowe 2,5 mln zł na wydatki bieżące Kancelarii Senatu, kosztem wydatków na nową siedzibę Krajowej Rady Sądownictwa.

Inna przyjęta przez Sejm poprawka Senatu zakłada zwiększenie o ponad 5,4 mln zł wydatków pionu archeologicznego Instytutu Pamięci Narodowej. O tyle samo niższe miałyby być natomiast wydatki majątkowe Krajowej Rady Sądownictwa.

Posłowie zaakceptowali poprawkę zwiększającą o 2 mln zł subwencje i dotacje na dokształcanie nauczycieli dla Polonii, kosztem budżetu MSZ. Zgodzili się z przesunięciem w budżecie Krajowego Biura Wyborczego 3,7 mln zł (z dotacji dla gmin na wynagrodzenia) oraz zwiększeniem o prawie 5,4 mln zł wydatków Państwowej Inspekcji Pracy. Pieniądze na ten cel miałyby pochodzić ze zmniejszenia ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów.

Wśród przyjętych senackich poprawek znalazło się przesunięcie w budżetach prokuratury kwoty ok. 35 mln zł i przeznaczenie tego na wynagrodzenia i świadczenia, a także poprawka przekazująca 3 mln zł na dofinansowanie remontu budynków pokoszarowych na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie (kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na prokuratury i Krajową Radę Sądownictwa).

Sejm przyjął też poprawkę Senatu zakładającą przesunięcie 3,4 mln zł w budżecie Najwyższej Izby Kontroli oraz przesunięcie 259 tys. z budżetu MSZ do budżetu resortu rodziny i pracy (chodzi o mniejsze niż przewidywano koszty przedstawicielstwa MRPiPS w Brukseli). Posłowie zgodzili się, by zwiększyć wydatki bieżące Prokuratorii Generalnej o 500 tys. zł oraz wynagrodzeń w tej instytucji o 385 tys. zł.

Kolejne zaakceptowane poprawki Senatu przewidują zmianę w nazwie rezerwy celowej związanej m.in. ze świadczeniami rodzinnymi, czy alimentacyjnymi, a także przesunięcie 120 tys. zł na potrzeby resortu gospodarki morskiej i 20 tys. zł do działu "gospodarka złożami kopalin".

Przed głosowaniami odbyła się w Sejmie debata nad poprawkami Senatu. Wiesław Janczyk z PiS, zapowiadając w imieniu swojego klubu poparcie poprawek, przekonywał, że ustawa budżetowa na 2016 rok umożliwi m.in. realizację programu 500 plus, który "stworzy lepsze warunki polskiej rodzinie i zatrzyma emigrację".

Krytycznie o poprawkach Senatu wypowiedział się w imieniu klubu PO poseł Janusz Cichoń. Przekonywał, że budżet na rok 2016 "to budżet rozdmuchanych wydatków i niedoszacowanych dochodów". Krytykował Senat za to, że nie naprawił tego, co zostało "zepsute" w Sejmie, to znaczy nie powiększył zmniejszonego budżetu RPO oraz nie zmniejszył deficytu o 5 mld zł.

Zwracał też uwagę, że pięć poprawek Senatu nie zostało popartych przez rząd - m.in. te zwiększające Fundusz Kościelny i zmniejszające budżet KRRiT. "Rodzi się pytanie, kto odpowiada za budżet państwa i jak się czuje minister finansów" - mówił. Przekonywał też, że zmniejszanie budżetu KRS i KRRiT to "otwarcie przez PiS kolejnych wojen z instytucjami demokratycznego państwa prawa".

Poparcie niektórych poprawek Senatu w imieniu klubu PSL zapowiedziała Genowefa Tokarska, m.in. wspierającej udział polskiej reprezentacji w olimpiadzie w Rio, natomiast skrytykowała poprawkę zmniejszającą wydatki na nową siedzibę KRS. Odpowiadając na pytanie Tokarskiej w tej sprawie wiceminister finansów Hanna Majszczyk zaznaczyła, że problem siedziby dla KRS być może mógłby zostać rozwiązany w związku z nową siedzibą Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Kluby Nowoczesnej i Kukiz'15 głosowały przeciw większości poprawek.

Zgodnie z uchwalonym przez Sejm budżetem na 2016 r. deficyt w tym roku ma nie przekroczyć 54,7 mld zł. Przygotowując ustawę resort finansów założył, że PKB wzrośnie o 3,8 proc., średnioroczna inflacja wyniesie 1,7 proc., a deficyt sektora finansów publicznych - 2,8 proc. PKB. Zaplanowano, że dochody mają wynieść 313 mld 788 mln 526 tys. zł, a wydatki 368 mld 528 mln 526 tys. zł.

Teraz ustawa budżetowa trafi do prezydenta, który będzie miał 7 dni na jej podpisanie.