"Rozwiązania przyjęte w ustawie mają na celu ograniczenie w 2015 r. wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2015 (...) w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: części +29 – Obrona narodowa+ oraz w dziale +752 – Obrona narodowa+, części +20 – Gospodarka+, części +26 – Łączność+, a także w części +85 – Budżety wojewodów+ – na łączną kwotę 209 492 tys. zł" - napisano w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Podkreślono, że zmiany te będą miały wpływ na obniżenie limitu wydatków obronnych w roku 2015 i są nierozerwalnie związane z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2015.

Wskazano, że celem nowelizacji ustawy okołobudżetowej na rok 2015 jest wprowadzenie przepisów umożliwiających przeznaczenie na finansowanie potrzeb obronnych Polski w 2015 r. środków w kwocie niższej niż 2 proc. PKB z roku poprzedniego. W związku z tym do ustawy okołobudżetowej na rok 2015 dodano przepis, w myśl którego w roku 2015 nie stosuje się art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

"Uchwalona ustawa stanowi również, że w 2015 r. na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem wykupu odroczonych płatności wynikających z realizacji programu wieloletniego Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe (...) i zapewnieniu warunków jego realizacji (...), przeznacza się z budżetu państwa kwotę w wysokości 32 mld 815 mln 6 tys. zł, czyli o 209 mln 492 tys. zł mniej niż zaplanowano w ustawie budżetowej na rok 2015" - wskazano w komunikacie.

Ponadto do ustawy okołobudżetowej wprowadzono przepis przewidujący odstępstwo od określonego w ustawie o finansach publicznych trybu tworzenia przez Ministra Finansów nowej rezerwy celowej i przenoszenia do tej rezerwy środków zablokowanych w wyniku stwierdzenia opóźnień w realizacji zadań lub nadmiaru posiadanych środków.

Nowela wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.