Polacy źle oceniają pracę posłów. Według sondażu CBOS, 85 proc. badanych uważa, że posłowie mają niewielki społeczny autorytet, a jedynie 5 proc. jest przeciwnego zdania.

82 proc. ankietowanych Polaków uważa, że Sejm działa głównie dla dobra partii i polityków, a nie dla dobra kraju. Badani na ogół są przekonani, że Sejm działa opieszale (80 proc.), zajmuje się przeważnie sprawami mało istotnymi (72 proc.) i podejmuje nietrafne decyzje (65 proc.).

Bardzo niewielu badanych (3 proc.) jest zdania, że izbie niższej parlamentu udało się rozwiązać liczne ważne dla kraju sprawy. Ponad dwie piąte Polaków (43 proc.) uważa, że Sejm nie zrobił praktycznie nic, a najważniejsze dla kraju sprawy są nadal nierozwiązane. Zdaniem co czternastego badanego (7 proc.), działalność Sejmu była dla Polski wręcz szkodliwa.

Większość badanych (54 proc.) uważa, że jedynie nieliczni posłowie obecnego Sejmu mają odpowiednie kompetencje, prawie co trzeci (31 proc.) zaś jest zdania, że mniej więcej połowa z nich posiada takie umiejętności.

Reklama

Wśród badanych przeważa przekonanie, że tylko niektórzy posłowie myślą o sprawach polskich podobnie jak oni (63 proc.), a jedynie bardzo nieliczni ankietowani mają poczucie wspólnoty poglądów z większością deputowanych izby niższej. Co piąty respondent (21 proc.) nie czuje się reprezentowany przez parlamentarzystów w żadnym stopniu, twierdząc, że w Sejmie nie ma posłów, którzy myśleliby podobnie jak on o polskich sprawach.

CBOS przeprowadził sondaż metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 3-9 października na liczącej 1066 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.