73 proc. respondentów źle ocenia działalność rządu, a 67 proc. - pracę premiera Donalda Tuska. Połowa badanych uważa, że Bronisław Komorowski dobrze wypełnia obowiązki prezydenta - wynika z październikowego sondażu TNS Polska.

Według badania, spośród niemal trzech czwartych respondentów źle oceniających działalność rządu, 27 proc. ocenia go zdecydowanie źle, a 46 proc. raczej źle. Niespełna co piąty badany (19 proc.) o pracy rządu mówi raczej dobrze, natomiast tylko 1 proc. ankietowanych wypowiedział się w sposób zdecydowanie pozytywny. 7 proc. respondentów nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.

W porównaniu z poprzednim miesiącem ocena rządu utrzymuje się na podobnym poziomie - także we wrześniu 73 proc. osób negatywnie oceniło działalność tego organu władzy, podczas gdy o 1 punkt proc. zmalał odsetek osób, które pozytywnie mówią o działalności Rady Ministrów (z 21 do 20 proc.).

Od czerwca wskaźnik pozytywnych wskazań w stosunku do rządu spada (z 28 proc. w czerwcu do 20 proc. w ostatnim pomiarze).

Osoby z najstarszej grupy wiekowej (60 lat lub więcej - 24 proc.), badani z wykształceniem licencjackim lub wyższym (28 proc.) oraz mieszkańcy miast o liczbie ludności powyżej 500 tys. mieszkańców (28 proc.), częściej od ogółu, mówią z aprobatą o działalności rządu. Można zauważyć, że im wyższy poziom wykształcenia i większa miejscowość, tym pozytywna ocena pracy rządu rośnie.

Większość Polaków (67 proc.) źle ocenia też pracę Donalda Tuska - przy czym stanowczo negatywną opinię wyraża 28 proc. badanych, natomiast w sposób umiarkowany swoje zdanie przedstawia 39 proc. Dokładnie jeden na czterech badanych (25 proc., w tym 2 proc. - zdecydowanie, 23 proc. - raczej) mówi, że szef rządu dobrze wypełnia swoje obowiązki. 8 proc. respondentów nie potrafiło wypowiedzieć się na ten temat.

W porównaniu do września wyniki te nie zmieniły się znacząco - o 1 punkt proc. spadł odsetek osób mówiących dobrze o pracy premiera.

Najlepszą opinią Tusk cieszy się wśród najstarszej (60 lat lub więcej) i najmłodszej (15-19 lat) grupy wiekowej, uzyskując odpowiednio 29 proc. i 30 proc. pozytywnych wskazań, a także wśród osób z wykształceniem średnim (28 proc.) lub wyższym (31 proc.). Ponadto mieszkańcy większych miast liczących powyżej 101 tys. mieszkańców częściej pozytywnie wypowiadają się na temat szefa rządu.

Z kolei 50 proc. respondentów jest zdania, że Bronisław Komorowski dobrze wypełnia obowiązki prezydenta, w tym 8 proc. badanych wypowiada się w sposób zdecydowany, natomiast 42 proc. przedstawia swoje zdanie w sposób umiarkowany. Przeciwnego zdania jest 39 proc. uczestników badania - w tym 26 proc. osób jest raczej negatywnie nastawiona, a 13 proc. wyraża zdecydowanie złą opinię na temat prezydenta. Trudności z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie ma 11 proc. badanych.

W porównaniu z wrześniowymi wynikami ocena Komorowskiego nie uległa znacznej zmianie - odsetek ocen pozytywnych wzrósł o 1 punkt procentowy - z 49 do 50 proc.

Najczęściej w pozytywny sposób o pracy prezydenta wypowiadają się osoby o centrolewicowych poglądach politycznych (64 proc.), następnie badani o centroprawicowych (59 proc.) i lewicowych (53 proc.) poglądach. W tym przypadku najmniej przychylni są respondenci o prawicowych poglądach politycznych (48 proc.).

Najmłodsze oraz najstarsze osoby spośród ankietowanych (15-19 lat - 55 proc., 60 i więcej lat - 55 proc.) częściej od pozostałych pozytywnie wypowiadają się na temat prezydenta. Podobnego zdania są badani z wykształceniem średnim (53 proc.) i wyższym (53 proc.). Ponadto pozytywnie o Komorowskim wypowiadają się mieszkańcy średnich miast (101-500 tys. mieszkańców - 56 proc.).

Sondaż Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska przeprowadzono w dniach 4-7 października 2012 r. na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3,1 proc., przy wiarygodności oszacowania równej 95 proc.