W uzasadnieniu projektu - z którym zapoznała się PAP - wskazano, że zmiana ta podyktowana jest dużą ilością wniosków składanych o czasowe odstąpienie od ochrony wobec tych osób oraz planowanymi zmianami struktur dowodzenia. Szef Sztabu Generalnego WP i sekretarz stanu w MON będą mogli otrzymać ochronę fakultatywnie.

W projekcie doprecyzowano ponadto przepis pozwalający na odstąpienie od ochrony ministra, gdy ten udaje się na urlop i wyznaczony zostaje jego zastępca.

Pierwotnie projekt był znacznie bardziej rozbudowany, w efekcie uwag zgłaszanych m.in. przez MSW i BBN został ograniczony. Zamiast nowego rozporządzenia, zdecydowano się na korektę dotychczasowego.

Żandarmeria ma obowiązek utrzymywania w stałej gotowości sił koniecznych do zapewnienia ochrony osób ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz gości zagranicznych; niezależnie od zadań przydzielanych na czas pokoju, musi posiadać środki gwarantujące realizację zadań związanych z ochroną VIP na czas wojny.

W uzasadnieniu pierwszej wersji projektu podano, że w 2011 r. koszty wykonywania tego zadania wyniosły ok. 532 tys.800 zł. Kwota ta obejmowała wydatki na podróże służbowe, zakup paliwa i uposażenie żołnierzy.

Projekt został skierowany do ponownych uzgodnień międzyresortowych.