Ministrowie na wtorkowym posiedzeniu rządu zapoznali się z wykazem prac legislacyjnych i pozalegislacyjnych Rady Ministrów na 2012 rok. CIR poinformował, że postulaty zmian zapowiedziane przez premiera w expose zostały zawarte w 23 projektach ustaw.

Po uwzględnieniu wszystkich uwag, dokument zostanie umieszczony na stronach internetowych Kancelarii Premiera.

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało we wtorkowym komunikacie, że postulaty zmian zapowiedziane przez premiera w expose zostały zawarte w 23 projektach ustaw; najważniejsze z nich dotyczą systemu emerytalnego, w tym wydłużenia do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn oraz kwotowej waloryzacji emerytur i rent.

"Zgodnie z wolą rządu i poczuciem sprawiedliwości społecznej wprowadzone zostaną rozwiązania w systemie ulg podatkowych dla rodzin o najniższych dochodach - na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie. Zmienią się zasady przyznawania tzw. becikowego, które będzie przysługiwać tylko rodzinom z dochodami poniżej 85 tys. zł rocznie. Zlikwidowana zostanie ulga na internet" - czytamy w komunikacie CIR.

Jak podaje CIR, Ważnym pakietem propozycji są zmiany dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników oraz propozycje reformujące system KRUS. Rząd - czytamy - zaplanował ponadto zmiany w systemie emerytalnym grup uprzywilejowanych (służby mundurowe, górnicy, sędziowie, prokuratorzy, duchowni).

W przyszłym roku - informuje CIR - rząd przyjmie również regulacje prawne dotyczące podatku od bogactw naturalnych, chodzi o opodatkowanie wydobycia miedzi i srebra; przyjęte będą również rozwiązania dotyczące wydobycia węglowodorów i gazu łupkowego.

CIR przypomina, że premier w expose podkreślił, że dobry stan gospodarki i finansów nie zwalnia z konieczności podejmowania trudnych reform, a ich realizacja w 2012 r. pozwoli utrzymać nie tylko stabilność finansów państwa; będzie również tworzyć reguły wzrostu bezpieczeństwa finansowego i dyscypliny finansowej na kolejne lata.

Obowiązek publikowania przez rząd planu prac legislacyjnych wynika z ustawy o działalności lobbingowej. Zgodnie z nią Rada Ministrów jest zobowiązana do przedkładania planu w Biuletynie Informacji Publicznej; analogiczne przepisy dotyczą projektów rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów i ministrów.

Premier Donald Tusk w expose zapowiedział m.in.: stopniowe zrównywanie i podwyższanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, reformę KRUS, podwyższenie o 50 proc. ulgi prorodzinnej na trzecie i kolejne dziecko, podniesienie składki rentowej o 2 pkt. proc. po stronie pracodawców.

Tusk zapowiedział też likwidację ulgi prorodzinnej dla rodzin z jednym dzieckiem, o dochodzie powyżej 85 tys. rocznie; także becikowe będą dostawać rodziny, których dochody nie przekraczają 85 tys. zł. rocznie.

Szef rządu zadeklarował zmiany w składkach zdrowotnych dla rolników, zmianę systemu waloryzacji rent i emerytur, likwidację ulgi na internet; 50-procentowe koszty uzyskania przychodu dla umów autorskich mają obowiązywać w przypadku zarabiających do 85 tys. rocznie.

Według premiera, duchowni powinni uczestniczyć w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych

Tusk zaproponował ponadto podwyżki od lipca 2012 po ok. 300 zł dla każdego policjanta i każdego żołnierza. Mówił też o zmianach dotyczących nowo wstępujących do służb mundurowych - powinni przechodzić na emeryturę po 25 latach służby i osiągnięciu 55. roku życia.