Zawieszono sprawę odwołania Zielonych od odrzucenia przez PKW sprawozdania tej partii o źródłach pozyskiwania środków finansowych w 2019 r. - poinformował w środę Sąd Najwyższy. Jak dodano powodem decyzji są sprawy w Trybunale Konstytucyjnym dot. przepisów o odrzucaniu sprawozdań partii.

W końcu września Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła m.in. sprawozdanie finansowe Zielonych za 2019 r. "W przypadku Zielonych przesłanką było przyjęcie środków od osób, które nie spełniają ustawowych wymogów jako darczyńcy na rzecz partii, chodzi przede wszystkim o miejsce zamieszkania osoby, którą zgodnie z ustawą może być tylko obywatel polski mieszkający stale na terytorium Polski. A partia przyjęła środki od osób niespełniających tych wymogów" - informował wtedy dyrektor Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych Krzysztof Lorentz.

"Analizujemy to, jesteśmy w kontakcie z prawnikiem, który także analizuje uchwałę, będziemy składać odwołanie do Sądu Najwyższego, bo uważamy, że zostaliśmy nieproporcjonalnie ukarani za drobne kwoty" - mówiła wówczas PAP współprzewodnicząca Zielonych Małgorzata Tracz.

W środę Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN przekazała, że mając na uwadze fakt, że w TK toczy się sprawa zainicjowana w grudniu 2018 r. pytaniem prawnym SN dotyczącym zgodności z konstytucją niektórych przepisów ustawy o partiach politycznych, a problem prawny w obu sprawach jest tożsamy, SN zawiesił postępowanie dotyczące sprawozdania Zielonych do czasu wydania rozstrzygnięcia przez TK.

Jednocześnie w komunikacie SN przypomniano, że na rozstrzygniecie TK oczekuje jeszcze wcześniejsza sprawa - z grudnia 2016 r. - także dotyczące odrzucania sprawozdań finansowych partii.

Pytania prawne do TK w grudniu 2018 r. SN skierował na kanwie skargi Nowoczesnej na odrzucenie sprawozdania za 2017 r., natomiast pytania prawne SN z grudnia 2016 r. trafiły do TK w związku z odrzuceniem przez PKW sprawozdania Partii Razem za 2015 r.

"Z uwagi na fakt, że jest to kolejna sprawa zawieszona przez Sąd Najwyższy z uwagi na toczące się w Trybunale Konstytucyjnym postępowanie, prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych po raz kolejny wystąpiła do prezes Trybunału Konstytucyjnego o priorytetowe rozpoznanie sprawy z grudnia 2018 r. i sprawy z grudnia 2016 r." - przekazano ponadto w komunikacie SN.

Jak wskazano zadane do TK przez SN pytania "dotyczą istotnych przepisów ustawy o partiach politycznych, które zobowiązują PKW do odrzucenia sprawozdania finansowego partii politycznej w każdym przypadku ich naruszenia, czyli bez względu na okoliczności, przyczyny i skalę tego naruszenia". "Jednocześnie konsekwencją odrzucenia sprawozdania finansowego jest utrata przez partie polityczną prawa do otrzymania subwencji w następnych trzech latach, w których uprawniona jest do jej otrzymywania" - dodano.

"Podkreślić należy, że sprawne rozpoznawanie skarg na postanowienia PKW odrzucające sprawozdania partii politycznych może być postrzegane jako jeden z elementów gwarancji konstytucyjnej zasady jawności finansowania partii politycznych" - zaznaczono ponadto w komunikacie SN.

Każda partia polityczna, aby mogła funkcjonować, zgodnie z prawem musi co roku przedkładać Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie finansowe ze swojej działalności za poprzedni rok. PKW może przyjąć sprawozdanie finansowe bez zastrzeżeń, ze wskazaniem uchybień, albo je odrzucić.(PAP)

autor: Marcin Jabłoński