We wtorek po godz. 14 rozpoczęło się posiedzenie rządu, który zajmie się projektem zmian w ustawie o działach administracji rządowej, a także projektem noweli ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.

Pierwszy z projektów, za który odpowiada szef KPRM Michał Dworczyk, zakłada wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej, takich jak geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjne rządu.

"Centrum administracyjne rządu obejmować będzie sprawy dotyczące między innymi określania strategicznych kierunków rozwoju państwa, analiz i ocen skutków społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji, aktywności międzynarodowej Prezesa Rady Ministrów" - czytamy w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Centrum obejmować będzie też m.in. sprawy koordynacji działań administracji rządowej w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów lub premiera, polityki kadrowej w administracji rządowej, koordynacji działań związanych ze współdziałaniem Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów z Prezydentem RP, Sejmem, Senatem oraz innymi organami państwowymi, a także polityki informacyjnej rządu i premiera.

Premier będzie mógł określić komórki organizacyjne w urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej, których pracownicy są urzędnikami państwowymi.

Jak zaznaczono w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, w przepisie ustawy o pracownikach urzędów państwowych "jest mowa przykładowo o urzędach ministrów, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czy urzędach wojewódzkich, a więc jednostkach organizacyjnych zaliczanych do sfery administracji rządowej".

Proponowane przepisy mają dostosować struktury administracji rządowej do nowej, zrekonstruowanej struktury Rady Ministrów w związku z pandemią.

W wyniku rekonstrukcji rządu, do której doszło na początku października, liczba ministerstw zmniejszyła się z 20 do 14. Część resortów została zlikwidowana, a zakres ich kompetencji został podzielony na nowe lub istniejące resorty.

Według autorów projektu ustawy, zmiany "mają na celu zwiększenie efektywności, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów działania administracji rządowej". Jak wskazano, "skonsolidowanie procesu decyzyjnego w gestii mniejszej liczby członków Rady Ministrów wymaga pewnych korekt optymalizujących w działach administracji rządowej".

Podkreślono też, że niezbędna jest dalsza optymalizacja struktur funkcjonowania administracji rządowej, "z uwzględnieniem konieczności zapewnienia racjonalnego i efektywnego wykorzystania kadry urzędniczej".

W tym celu wprowadza się również zmiany w ustawie o pracownikach urzędów państwowych, w ustawie o Radzie Ministrów, a także w ustawie o służbie cywilnej - zaznaczono.

Rząd we wtorek zajmie się również projektem zmian w ustawie o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.

Według projektowanych rozwiązań, nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w resorcie obrony narodowej sprawuje szef MON poprzez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej. Uregulowane zostały szczegóły wydawania upoważnień do czynności nadzoru, a także prawa i obowiązki nadzorującego i nadzorowanego.

W ramach nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi Żandarmeria Wojskowa będzie kontrolowała licencje pracownika ochrony oraz dokumentację szkoleniową. (PAP)

autor: Rafał Białkowski, Monika Zdziera