W opublikowanej w Dzienniku Ustaw nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej umożliwiono podmiotom, które z powodu sytuacji epidemicznej ograniczają działalność leczniczą, a realizują umowy dotyczące ich udzielania przekazywanie im wynagrodzeń w formie zaliczkowej.

Zaliczka taka przysługuje świadczeniodawcom w przypadku ograniczenia albo zaprzestania udzielania świadczeń spowodowanych wydaniem decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub polecenia wydanego przez właściwy organ albo w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii.

"O wypłatę będą mogli się ubiegać świadczeniodawcy za okresy sprawozdawcze w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2020 r." - napisano w ocenie skutków regulacji.

Reklama

Przepisy weszły w życie 18 października z mocą od 1 października 2020 r. (PAP)

autorka: Klaudia Torchała