Senat, w czwartek po godz. 10.30 wznowił posiedzenie; izba zajmie się m.in. nowelą ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Senatorowie mają też przeprowadzić głosowania m.in. w sprawie tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 i ustawy o dodatku solidarnościowym.

Czwartek to drugi i ostatni dzień obecnego posiedzenia Senatu. W środę senatorowie na posiedzeniu planarnym dyskutowali nad ustawami ws. Tarczy 4.0 i dodatku solidarnościowego. Do obu tych ustaw zgłoszono poprawki, więc wróciły one do komisji - obiema ustawami senackie komisje zajęły się ponownie w czwartek rano. Marszałek Senatu przekazał w środę, że głosowania zostaną przeprowadzone pod koniec posiedzenia.

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza m.in. dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji przez koronawirusa. Chodzi o pożyczki udzielane przez banki na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom. Zgodnie z ustawą umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane do 31 grudnia br.

Na dopłaty ma być przeznaczone ok. 570 mln zł, a według rządu ma to wygenerować pożyczki o wartości ponad 30 mld zł. Dopłaty mają być wypłacane przez BGK ze środków Funduszu Dopłat do oprocentowania. Środki Funduszu mają pochodzić m.in. z wpłat z budżetu państwa, odsetek od lokat okresowo wolnych środków Funduszu w bankach, z wpływów z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, czy z wpłat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dodatek solidarnościowy ma być świadczeniem przyznawanym od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Jego wysokość ma wynosić 1400 zł miesięcznie. Dodatek ma przysługiwać osobom, z którymi po 15 marca 2020 r. rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem i osobom, których umowa po tej dacie uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Warunkiem uzyskania praw do dodatku będzie posiadanie okresu podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 60 dni.

Senatorowie mają też zająć się nowelą ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, która ma na celu implementację nowego rozporządzenia UE, które wprowadza nowe przepisy odnoszące się do sposobu klasyfikacji, oznakowania i pakowania mieszanin i substancji chemicznych. Ponadto na mocy ustawy organ - Inspektor do spraw Substancji Chemicznych zmieni nazwę na Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych.

Senat rozpatrzy też nowelę ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która wprowadza rozwiązania zachęcające do powrotu do kraju lekarzy i lekarzy dentystów będących obywatelami Polski, którzy dyplomy uzyskali w krajach trzecich (poza Unią Europejską) oraz wprowadza możliwość zatrudniania w Polsce lekarzy specjalistów wykształconych poza UE (obywateli polskich i obcokrajowców). Ustawa przewiduje też ułatwienia w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy.

Ponadto Izba przeprowadzi drugie czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa