Senat, który w środę po godz. 16 rozpoczął obrady zajmie się specustawą ws. wsparcia realizacji programów operacyjnych w związku z epidemią koronawirusa oraz ustawą dot. "tarczy antykryzysowej", która wprowadza wakacje składkowe dla firm zatrudniających do 49 pracowników.

Na początku posiedzenia senatorowie uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego 28 marca Andrzeja Szczepańskiego, senatora III kadencji izby wyższej.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki poinformował, że w przypadku przygotowania przez komisję ustawodawczą sprawozdań do projektów uchwały upamiętniającej ofiary zbrodni katyńskiej w 80. rocznicę jej popełnienia oraz uchwały wzywającej rząd RP do natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej decyzji w sprawie egzaminów ósmoklasistów i egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/20 porządek obrad może zostać w czwartek rozszerzony o drugie czytanie tych projektów.

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która dotyczy "tarczy antykryzysowej", wprowadza tzw. wakacje składkowe dla firm zatrudniających do 49 pracowników, zwiększa dostępność pożyczek dla przedsiębiorstw i wprowadza zasiłki dla rolników w związku z koronawirusem.

Zasadnicza część ustawy odnosi się do pomocy dla firm. Przewidziano w niej, że ARP zaoferuje przedsiębiorcom różne instrumenty wspierające bieżącą płynność finansową. Kapitał ma być kierowany przede wszystkim do sektora transportowego. Pomoc ma polegać również na udzielaniu pożyczek płynnościowych umożliwiających wsparcie bieżącego funkcjonowania firm z 15-miesięczną karencją w spłacie.

Ustawa zwiększa dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców; będą mogły je dostać podmioty, które nie zatrudniają pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność przez trzy miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Ustawa rozszerza krąg przedsiębiorców uprawnionych do skorzystania z 3-miesięcznych "wakacji składkowych", o firmy zatrudniające do 49 osób. Zastrzeżono, że firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.

Przewidziano też ponowną wypłatę świadczenia postojowego. Zamiast jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne będzie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, jednak nie więcej niż trzykrotnie.

Zdecydowano ponadto o wprowadzeniu w usługach komórkowych nielimitowanego dostępu do "publicznych" stron internetowych (m.in. strony w domenie gov.pl, usługi umożliwiające zdalną diagnostykę medyczną, usługi e-learningu umożliwiające zdalną pracę nauczycieli i uczniów). Z kolei w ramach pomocy dla służby zdrowia założono m.in. wsparcie w ramach Funduszu Szerokopasmowego wyposażenia placówek ochrony zdrowia w szybkie łącza internetowe i sprzęt umożliwiający prowadzenia zdalnej diagnostyki medycznej.

Część rozwiązań dotyczy pomocy dla rolników oraz przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego. Rolnikom i pracującym z nimi domownikom, w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, ma przysługiwać zasiłek w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ustawa zawiera też regulacje dot. funkcjonowania Poczty Polskiej. Wskazano np. na "wprowadzenie oczekiwanego rozwiązania, aby przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną mogła być doręczona do +skrzynki pocztowej+ – bez konieczności składania wniosku na poczcie.

Natomiast tzw. specustawa ws. wsparcia realizacji programów operacyjnych w związku z epidemią COVID-19 w 2020 r. wprowadza regulacje, których celem jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych, w warunkach kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Przewiduje m.in. możliwość uznania za kwalifikowane wydatki na cele niezrealizowane z powodu pandemii oraz wydłużenia terminów składania wniosków w konkursach oraz terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek we wnioskach. Pozwala też na wydłużanie terminu przekazania wniosków o płatność i wprowadzanie nadzwyczajnego trybu wyboru projektów czy udzielanie ulg w spłacie należności.

Nowe przepisy dają możliwość pracy zdalnej komisji oceniających projekty, komitetów monitorujących oraz kontroli i audytów. Ponadto, w przypadku, gdy nie będzie możliwe przeprowadzenie oceny "zza biurka", będzie można je zawiesić. Przewidziano również możliwość przedłużenia terminów w postępowaniach administracyjnych albo ich zawieszenia i wstrzymania wykonania decyzji. Uzasadnione niedotrzymanie warunków umowy o dofinansowanie nie ma skutkować wykluczeniem z możliwości otrzymania środków europejskich w kolejnych konkursach. (PAP)

autor: Magdalena Jarco