Ograniczenie funkcjonowania uczelni wojskowych przez zawieszenie kształcenia studentów i doktorantów oraz prowadzenie zajęć zdalnych wprowadza rozporządzenie ministra obrony narodowej opublikowane w czwartek w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie do ustawy o szkolnictwie wyższym w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez ministra obrony z powodu epidemii koronawirusa wprowadza ograniczenia od 11 do 26 kwietnia. Akt prawny dotyczy zawieszenia kształcenia na studiach, studiach podyplomowych. kształcenia doktorantów oraz innych form kształcenia.

W tym okresie uczelnie wojskowe, które dysponują odpowiednim sprzętem i oprogramowaniem, maja prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia.

W przypadku prowadzenia zajęć zdalnych także sprawdzanie efektów dydaktycznych może odbywać się poza siedzibą uczelni wojskowej, z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Uczelnia wojskowa, która w okresie zawieszenia kształcenia na studiach, prowadziła zajęcia z wykorzystaniem metod zdalnych, może kontynuować zajęcia z wykorzystaniem tych metod po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do końca września br.

Organy kolegialne uczelni wojskowej oraz organy samorządu studentów lub samorządu doktorantów podejmują uchwały w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni.

Również komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu oraz inne gremia działające na podstawie statutów uczelni podejmują uchwały w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przepisów o zawieszeniu kształcenia nie stosuje się do specjalistycznych szkoleń i praktyk prowadzonych w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami sił zbrojnych.

W przypadku prowadzenia kształcenia z wykorzystaniem technik zdalnych nie stosuje się ograniczeń w zakresie liczby punktów ECTS (Europejski System Transferu Punktów), jaką można uzyskać w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.(PAP)

autor: Jakub Borowski