W udostępnionym mediom apelu, samorządy lekarzy i fizjoterapeutów wskazały, że "w obliczu bezprecedensowych w skali dziesięcioleci skutków pandemii COVID19, czują się w obowiązku zwrócenia uwagi władz publicznych na konieczność uwzględnienia w działaniach osłonowych priorytetu, którym powinna być maksymalna ochrona gospodarcza podmiotów wykonujących działalność leczniczą".

Prezydia obu samorządów zawodowych zwróciły uwagę, że każda placówka medyczna, niezależnie od źródeł jej finansowania, jest częścią gospodarki, której wartość wymyka się prostemu rachunkowi ekonomicznemu.

"Jeśli nie zostanie zrobione wystarczająco dużo, aby uchronić branżę medyczną przed zjawiskami masowej likwidacji podmiotów, na wiele lat utracimy ważny strategicznie i wyjątkowo innowacyjny obszar gospodarki" – oceniono w apelu.

Zaznaczono w nim, że placówka branży medycznej nie składa się tylko z personelu i narzędzi jego pracy. "To cała materia procedur wypracowanych przez poszczególne zespoły, będąca ich efektem jakość, której zaufali pacjenci" - wskazano.

Zauważono też, że wiele tysięcy pacjentów zostanie bez opieki, a publiczny system ochrony zdrowia nie ma szans zająć się tą dodatkową grupą, która do tej pory korzystała głównie z komercyjnej opieki medycznej.

"Jest to problem tym ważniejszy, że obecnie cała ochrona zdrowia skupia się na walce z COVID-19, co powoduje, że nie ma możliwości sprawowania opieki w wystarczającym stopniu nad pacjentami z innymi poważnymi problemami zdrowotnymi" – oceniono w apelu.

Problemy te – jak stwierdzono - nie znikną i po okresie pandemii znacznie wzrośnie liczba pacjentów wymagających natychmiastowej pomocy medycznej.

"Branżę medyczną charakteryzuje wysoki stopień inwestycji, na spłatę których przeznacza się znaczną część bieżących zysków. Te z kolei po spłaceniu zobowiązań w dużym stopniu reinwestowane są w poszerzanie lub unowocześnianie zakresu świadczeń. Branża medyczna jest też znaczącym pracodawcą oraz zamawiającym, generującym znaczne obroty sprzedaży wyrobów medycznych i usług dodatkowych" – wskazano w apelu.

Jego autorzy przekonują, że na szczególną uwagę i wsparcie zasługują grupy lekarzy, lekarzy dentystów i fizjoterapeutów, których jedynym źródłem utrzymania jest działalność poza systemem świadczeń gwarantowanych.

Dlatego prezydia NRL i KRF postulują objęcie praktyk zawodowych osób wykonujących zawody medyczne oraz zatrudniających te grupy zawodowe podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami (niezależnie od liczby osób zatrudnionych), statusem branży szczególnie dotkniętej skutkami COVID.

Autorzy apelu wskazują, że aby możliwe było utrzymanie dotychczasowej bazy podmiotów wykonujących działalność leczniczą i tym samym zapewnienie w wystarczającym stopniu dostępu pacjentów do świadczeń zdrowotnych po okresie pandemii niezbędne jest wprowadzenie określonych rozwiązań.

Wymieniono wśród nich m.in. system dopłat do czynszów przez okres trwania epidemii oraz przyznanie prawa do uzyskania wsparcia z tytułu przestoju lub ograniczenia wymiaru pracy, a także zwolnienie przez okres epidemii z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, niezależnie od liczby zgłoszonych do ubezpieczenia.

Samorządy za celowe uznają też m.in. zwolnienie przez okres epidemii z opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Konieczna – jak podnoszą - wydaje się również rewizja planów wprowadzenia kas fiskalnych online. (PAP

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl