Doniesienia o blokowaniu przez polskie służby tranzytu przez Polskę produktów zaopatrzenia medycznego są nieprawdziwe - zapewniło w środę ministerstwo spraw zagranicznych. Zaapelowało o weryfikowanie u właściwych służb RP prawdziwości doniesień rozpowszechnianych przez źródła zagraniczne.

"W związku z coraz częściej pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami o blokowaniu przez polskie służby tranzytu przez Polskę produktów zaopatrzenia medycznego stanowczo podkreślamy, że doniesienia te są nieprawdziwe" - podał w przesłanym PAP komunikacie resort dyplomacji.

Poinformował, że kwestie wywozu z Polski określonych produktów medycznych reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

"Zgodnie z treścią tego rozporządzenia ograniczenia wywozowe dotyczą wyłącznie produktów produkowanych na terytorium Polski lub zakupionych przez polskiego przedsiębiorcę w celu dalszej redystrybucji. W tym przypadku przedsiębiorca ma obowiązek powiadomić wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca swojego zamieszkania zamiarem wywozu lub zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Takie zgłoszenie wojewoda niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Te regulacje mają na celu zagwarantowanie by rodzima produkcja w pierwszej kolejności zabezpieczała przed zagrożeniami epidemiologicznymi na terytorium RP" - podkreśla resort.

MSZ podkreśla, że w odniesieniu do produktów będących w tranzycie co do zasady nie stosuje się takich restrykcji.

"Wobec powyższego określone w ww. rozporządzeniu produkty medyczne zamówione przez jedno państwo w innym państwie trzecim mogą bez przeszkód przejechać tranzytem przez terytorium RP – za okazaniem listu przewozowego i faktury wskazującej, że produkty nie pochodzą od polskiego przedsiębiorcy jako zbywcy" - podkreśla MSZ.

"Apelujemy o uprzednie weryfikowanie u właściwych służb RP prawdziwości doniesień rozpowszechnianych przez źródła zagraniczne, co pozwoli na wyeliminowanie z przestrzeni publicznej fałszywych informacji, które w oczywisty sposób negatywnie wpływają na wizerunek Polski" - dodaje w komunikacie resort spraw zagranicznych.