W czwartkowym komunikacie KNF informuje, że Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), wraz z właściwymi organami krajowymi, z uwagą śledzi rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na rynkach finansowych Unii Europejskiej (UE).

Wyjaśniono, że w wyniku dyskusji Rady Organów Nadzoru ESMA wydał zalecenia dla uczestników rynków finansowych.

Po pierwsze wskazano na "planowanie ciągłości działań". Zgodnie z tym zaleceniem wszyscy uczestnicy rynków finansowych, w tym podmioty obsługujące infrastrukturę rynków, powinni przygotować się na zastosowanie swoich planów awaryjnych, w tym na wdrożenie środków na rzecz utrzymania ciągłości działań, aby zapewnić ciągłość operacyjną zgodnie z obowiązkami określonymi w przepisach prawa.

ESMA zaleca ujawnianie informacji rynkowych. "Emitenci powinni jak najszybciej ujawnić wszelkie istotne informacje o wpływie koronawirusa COVID-19 na ich fundamentalne parametry, prognozy lub sytuację finansową zgodnie z ciążącymi na nich obowiązkami w zakresie przejrzystości, wynikającymi z rozporządzenia nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR)" - napisano.

Kolejne zalecenie dotyczy sprawozdawczości finansowej. Zgodnie ze stanowiskiem nadzoru, emitenci powinni zapewnić przejrzystość informacji o faktycznych i potencjalnych skutkach koronawirusa COVID-19. Mają one być oparte na analizie jakościowej oraz ilościowej ich działalności, sytuacji finansowej i wyników finansowych w swoim końcowym raporcie finansowym za 2019 rok lub – jeśli nie został on jeszcze sfinalizowany lub w innym przypadku – w swoich śródrocznych raportach finansowych.

Ostatnie zalecenie odnosi się do zarządzania funduszami. "Zarządzający aktywami powinni nadal stosować wymogi dotyczące zarządzania ryzykiem i podejmować w związku z tym odpowiednie działania" - wskazano.

Jak podano w komunikacie, ESMA monitoruje zmiany zachodzące na rynkach finansowych w związku z koronawirusem COVID-19 i jest przygotowany na skorzystanie ze swych uprawnień w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynków, stabilności finansowej oraz ochrony inwestorów. (PAP)

Autor: Marcin Musiał