Prezydent Andrzej Duda odwołał Konrada Szymańskiego z urzędu członka Rady Ministrów i jednocześnie powołał go na urząd ministra ds. UE. Ponadto Michał Woś został odwołany z urzędu członka Rady Ministrów i jednocześnie powołany na urząd ministra środowiska.

"Powstaje specjalny urząd ministra ds. UE - to pokazanie, jak ważne są sprawy europejskie dla Rady Ministrów" - powiedział Duda podczas uroczystości.

W lutym br. prezydent podpisał nowelizację ustawy o działach administracji, która zakłada dostosowanie struktury administracji rządowej do nowych zadań, przede wszystkim w dziedzinie polityki klimatycznej oraz gospodarowania majątkiem państwowym.

Ustawa z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw wyodrębnia dwa nowe działy administracji rządowej: klimat i aktywa państwowe.

Jak wówczas informowano, wyodrębnienie działu "klimat" ma stanowić "odpowiedź na wzrastające znaczenie problemów klimatycznych w polityce międzynarodowej, unijnej i krajowej oraz służy pełniejszej realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju". "Natomiast wyodrębnienie działu aktywa państwowe ma zapewnić racjonalne i efektywne wykorzystanie mienia państwowego, zwiększenia jego wartości oraz realizacji polityki gospodarczej państwa".

Konsekwencją wyodrębnienia działu "klimat" jest dokonanie zmian w zakresie spraw objętych działami "energia" i "środowisko" oraz instytucji nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Ponadto nowelizacja doprecyzowuje zakres spraw objętych kompetencją ministra odpowiedzialnego za sprawy europejskie, przenosząc z tego działu do działu "sprawy zagraniczne" problematykę działalności informacyjnej i edukacyjnej służącej rozpowszechnianiu wiedzy o integracji europejskiej i zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej oraz polityce Rady Ministrów w tej dziedzinie.