KNF zaznaczyła, że kwoty składek rocznych na fundusz gwarancyjny banków od banków objętych systemem gwarantowania depozytów są wyznaczane w oparciu o łączną kwotę składek, która zgodnie z ustawą z czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, jest określana corocznie w formie uchwały przez Radę Funduszu.

"W każdym kwartale jedna czwarta tej kwoty podlega podziałowi pomiędzy banki i oddziały banków zagranicznych na podstawie wolumenów ich środków gwarantowanych według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, za który należna jest składka" - podała KNF.

W komunikacie czytamy, że sposób określania profilu ryzyka banku został w sposób ramowy określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z grudnia 2016 r. w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględnienia tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków, ale jak dodano "wymaga jednak uszczegółowienia w ramach metody wyznaczania składek, opracowanej przez Fundusz, która podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego".

"Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia października 2016 r. w sprawie zatwierdzania metod wyznaczania składek na obowiązkowy system gwarantowania depozytów w bankach i oddziałach banków zagranicznych oraz ich udostępniania, zmiany niewynikające ze zmian przepisów lub zakresu sprawozdawczości wymagają zatwierdzenia przez KNF" - dodano.

KNF wyjaśniła, że wniosek BFG obejmował m.in. kwestie zmiany definicji wskaźnika wykorzystywanego w metodzie wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny banków dotyczącego oceny nadzorczej banku oraz terminu uwzględniania należnych od nich korekt składek banków. Dodano, że wprowadzone zmiany nie mają istotnego wpływu na wysokość składek wnoszonych przez poszczególne banki.(PAP)

Autor: Radosław Jankiewicz