Chodzi o projekt noweli ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

W wykazie prac legislacyjnych czytamy, że głównym celem noweli jest implementacja unijnej dyrektywy ATAD 2. Pierwsza dyrektywa ATAD wdrażała przepisy mające na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania przez firmy. Z kolei ATAD 2 odnosi się do rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych, rozszerzając zakres jej obowiązywania na państwa spoza Unii Europejskiej.

Resort finansów tłumaczy, że niedopasowania hybrydowe występują, gdy państwa mają różne przepisy w kwalifikowaniu pod względem podatkowym dochodów lub podmiotów, co może powodować podwójne zaliczenie płatności do kosztów uzyskania przychodów lub z jednej strony zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów i brak zaliczenia do przychodów po drugiej stronie.

Reklama

"Przepisy ATAD 2 obejmują różnice w relacjach pomiędzy systemami opodatkowania przedsiębiorstw w państwach członkowskich i nakazują wprowadzenie uregulowań, które spowodują odmowę zaliczenia płatności do kosztów uzyskania przychodów lub nakażą zaliczenie kwoty do przychodu. Celem wprowadzenia nowych przepisów jest zwiększenie odporności polskiego rynku, a tym samym rynku wewnętrznego UE, na rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych" - podkreślono.

Dlatego też w projektowanej noweli ustawy o VAT chce się wprowadzić procedurę typu call-off stock.

Reklama

"Procedura ta odnosi się do sytuacji, w której w chwili transportu (wysyłki) towarów do innego państwa członkowskiego dostawca zna już tożsamość osoby nabywającej towary, której zostaną one dostarczone na późniejszym etapie i po ich przybyciu do państwa członkowskiego przeznaczenia. Obecnie, w państwach, w których nie funkcjonował taki magazyn, prowadziło to do zaistnienia zdarzenia uznanego za wewnątrzwspólnotową dostawę (w państwie członkowskim wyjścia towarów) oraz zdarzenia uznanego za wewnątrzwspólnotowe nabycie (w państwie członkowskim przybycia towarów), a następnie +krajowej+ dostawy w państwie członkowskim przybycia" - wskazano.

Resort finansów dodał, że taka sytuacja powodowała wymóg od dostawcy dokonania stosownej identyfikacji do celów VAT w państwie członkowskim przybycia towarów. Aby tego uniknąć wprowadzono, jednolite w ramach UE, rozwiązanie, dzięki któremu takie transakcje będą pod pewnymi warunkami uznawane za powodujące (po stronie dostawcy) dostawę zwolnioną (stawka 0 proc.) w państwie członkowskim wyjścia i wewnątrzwspólnotowe nabycie (po stronie nabywcy) opodatkowane w państwie członkowskim przybycia.

Projekt zakłada również, modyfikację zasady związanej z analizowaniem warunków dostawy przy transakcjach łańcuchowych poprzez wprowadzenie reguły ogólnej, zgodnie z którą transakcją ruchomą będzie transakcja, w której nabywcą jest podmiot pośredniczący (przy czym podmiot pośredniczący to podmiot inny niż pierwszy w kolejności dostawca i ostatni w kolejności nabywca). Wyjątkiem od tej reguły (domniemania) będzie przyporządkowanie wysyłki lub transportu towarów do dostawy dokonanej przez ww. podmiot pośredniczący, pod warunkiem że podmiot ten przekaże swojemu dostawcy numer identyfikacyjny VAT nadany mu przez państwo członkowskie, z którego towary są wysyłane lub transportowane - dodano.

Przyszłe przepisy - w odniesieniu do zastosowania zwolnienia (stawki 0 proc.) do dostawy towarów w handlu wewnątrzwspólnotowym - wprowadzą wymóg posiadania ważnego numeru identyfikacyjnego VAT przez nabywcę w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym rozpoczyna się transport towarów.

Nowe przepisy - w przypadku zwrotu podatku podróżnym - zlikwidują też limit obrotów, od którego uzależniona jest możliwość dokonywania zwrotu podatku VAT podróżnym przez samego sprzedawcę. "Obecnie sprzedawcy mogą dokonywać samodzielnie zwrotu podatku podróżnym, od towarów nabytych u tego sprzedawcy, pod warunkiem osiągnięcia obrotów za poprzedni rok podatkowy powyżej 400 tys. zł.

Drugi projekt noweli ustaw podatkowych, którym ma zająć się rząd dotyczy m.in. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Zmiany - jak tłumaczy resort finansów - mają charakter dostosowawczy; ich celem jest jedynie przyporządkowanie nowych symboli i nazw grupowań PKWiU, bez merytorycznej zmiany przepisów podatkowych.

"W efekcie projektowanych zmian nastąpi rozszerzenie katalogu przypadków, w których organ rentowy jest zwolniony z obowiązku sporządzania rocznego obliczenia podatku. Zmiana ta wychodzi naprzeciw postulatom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)" - czytamy w wykazie prac legislacyjnych. (PAP)

autor: Michał Boroń