Rzecznik praw pacjentów Bartłomiej Chmielowiec przekazał posłom, że wszystkich spraw, sygnałów i zapytań, które wpłynęły do niego w ub.r., było blisko 70 tys., dokładnie 68 tys. 965.

W 2018 r. rzecznik prowadził 1517 postępowań wyjaśniających w sprawach indywidualnych. 1231 postępowań prowadzono na podstawie pisemnych i osobiście złożonych wniosków pacjentów lub osób działających w ich imieniu, a 286 prowadzono z własnej inicjatywy rzecznika, m.in. w związku z informacjami pochodzącymi ze środków masowego przekazu bądź od innych organów władzy publicznej, organizacji i instytucji.

Rzecznik stwierdził 459 naruszeń praw pacjenta w 332 sprawach (w ramach jednego postępowania wyjaśniającego często badano przestrzeganie więcej niż jednego prawa pacjenta). Rzecznik kierował do podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych wystąpienia zawierające motywy zajętego stanowiska oraz wnioski, opinie i zalecenia co do właściwego załatwienia sprawy. Chmielowiec akcentował w środę na posiedzeniu komisji, że w przypadku 91 proc. wystąpień podmioty lecznicze uwzględniły jego zalecenia.

W 2018 r. rzecznik 24 razy wszczynał postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. Wydał 21 decyzji stwierdzających, że praktyki stosowane przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych naruszały zbiorowe prawa pacjentów.

W 2018 r. rzecznik podjął 122 inicjatywy o charakterze systemowym, występując m.in. do ministra zdrowia, kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektora Sanitarnego, Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Narodowego Funduszu Zdrowia czy do rektorów uniwersytetów medycznych.

W sprawozdaniu przekazano, że stopień przestrzegania poszczególnych praw pacjenta w 2018 r. prezentuje się nieco inaczej niż w roku 2017. Podobnie jak w 2017 r. prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych oraz dokumentacji medycznej są "nieprzestrzegane w stopniu wysokim", a prawa pacjenta do informacji oraz wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, a także poszanowania intymności i godności – są "nieprzestrzegane w stopniu średnim".

Zmiana nastąpiła w kategorii praw pacjenta "co do zasady przestrzeganych". W 2018 r. w tym obszarze znajdowały się dwa prawa: do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz do tajemnicy informacji związanych z pacjentem. Z kolei w kategorii praw pacjenta "przestrzeganych" w 2018 r. znalazły się: prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych oraz prawo do opieki duszpasterskiej. Zmiana w stosunku do 2017 r. polega na tym, że wówczas nie stwierdzono uchybień wyłącznie w przypadku prawa pacjenta do opieki duszpasterskiej. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl