Reklama

Projekt uchwały ws. ustanowienia programu przedłożyło Ministerstwo Cyfryzacji.

"Program ma wspomagać rozwój zaawansowanych kompetencji cyfrowych szczególnie uzdolnionej młodzieży, przyczyniając się do kształcenia specjalistów o zaawansowanych umiejętnościach informatycznych, na których wzrasta zapotrzebowanie na rynku pracy. Jego efektem będzie wzmocnienie grupy specjalistów od technologii informacyjno-komunikacyjnych, zdolnych rozwiązywać złożone problemy informatyczne z pomocą zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności algorytmiczno-programistycznych i precyzyjnego modelowania matematycznego. Rynek zostanie też wzmocniony grupą specjalistów zajmujących się projektowaniem gier, którzy z powodzeniem będą konkurować na światowym rynku gamingowym. Przyczyni się też do wzmocnienia wizerunku Polski, jako kraju talentów informatycznych, w którym warto inwestować w rozwój zaawansowanego technologicznie oprogramowania" – czytamy w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu rządu.

Głównym celem programu będzie zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego młodzieży ze szkół ponadpodstawowych i z uczelni. Wśród celów szczegółowych programu wymieniono: zapewnienie wsparcia młodzieży o szczególnych zdolnościach w dziedzinie algorytmiki i programowania oraz projektowania gier, podniesienie kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli przedmiotów matematyczno-informatycznych i wykładowców oraz wyrównanie szans na zdobycie zaawansowanych umiejętności w obszarze algorytmiki i programowania oraz projektowania gier między młodzieżą z dużych miast i mniejszych ośrodków.

Udział w programie będzie mógł wziąć każdy, niezależnie od regionu i wielkości miejscowości zamieszkania. Do programu zostaną zakwalifikowane najlepsze zespoły uczniów i studentów oraz te zespoły, które są "o krok za nimi". Program pozwoli najlepszym zespołom i nauczycielom/wykładowcom wejść w rolę mentora wobec pozostałych zespołów oraz nauczycieli/wykładowców.

Jak zaznaczono w komunikacie, cele szczegółowe programu są spójne z kierunkami interwencji wyznaczonymi w "Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030)" w obszarze kapitału ludzkiego i społecznego: Lepsze dopasowanie edukacji i uczenia się do potrzeb nowoczesnej gospodarki oraz cyfryzacja.

"Efekty realizacji programu wpisują się w cele i kierunki interwencji zawarte w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, tj. wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego w narodowym systemie innowacji i prowadzenie działań na wszystkich etapach kształtowania innowatorów, w tym w szkołach ponadpodstawowych i na uczelniach, a także realizowanie przedsięwzięć służących dalszej cyfryzacji i poprawie jakości usług cyfrowych" – czytamy. Program realizuje też cele strategii "Europa 2020".

Program będzie realizowany w latach 2019-2029. Na jego wdrożenie zostanie przeznaczone 82,8 mln zł z budżetu państwa. Nadzór nad merytorycznymi aspektami realizacji programu sprawować będzie rada programowa pod przewodnictwem ministra cyfryzacji. W jej skład będą wchodzić przedstawiciele Ministerstw: Edukacji Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz uczelni mających znaczący dorobek naukowy w dziedzinie informatyki.

Program będzie realizowany w dwóch ścieżkach tematycznych: "Mistrzostwa w algorytmice i programowaniu" oraz "Mistrzostwa w projektowaniu gier komputerowych". Wykonanie działań programu zostanie powierzone operatorowi, który będzie wyłoniony w konkursie zorganizowanym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Operatorem będą mogły zostać m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z o.o. oraz kluby sportowe.

Zadaniem operatora będzie wyłonienie w rekrutacji (dla każdej ścieżki tematycznej): zespołów uczniów ze szkół ponadpodstawowych (w 2019 r.) oraz zespołów uczniów ze szkół ponadpodstawowych i zespołów studentów uczelni (od 2020 r.). Rekrutacja ma uwzględniać zróżnicowanie geograficzne szkół i uczelni oraz możliwie największe zróżnicowanie wielkości miejscowości, w których działają rekrutowane szkoły, a także przeprowadzenie działań zapewniających wsparcie rozwoju zaawansowanych umiejętności informatycznych członków zrekrutowanych grup. Dopuszcza się modyfikację zakresu działań operatora po zakończeniu edycji pilotażowej programu.

Uchwała w sprawie ustanowienia programu wejdzie w życie w dniu następującym po dacie ogłoszenia w Monitorze Polskim. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka