Umożliwienie fizjoterapeutom wykonywania zawodu w ramach indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych zakłada podpisana w środę przez prezydenta nowelizacja ustawy o działalności leczniczej.

Ustawa wprowadza zmiany polegające m.in. na objęciu praktyk zawodowych fizjoterapeutów podobnymi uregulowaniami jak praktyki pielęgniarek w zakresie spełniania warunków prowadzenia działalności leczniczej. Ustala także obowiązek wpisu praktyki zawodowej fizjoterapeuty do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Organem prowadzącym rejestr będzie Krajowa Rada Fizjoterapeutów.

Regulacja zmienia wysokość opłaty z tytułu wpisu praktyki zawodowej fizjoterapeutów do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w wysokości 2 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok. Dotychczasowa opłata przewidziana dla fizjoterapeutów za wpis do rejestru podmiotów leczniczych, wynosiła – 10 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok.

Ustawa z 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty wprowadziła przepisy określające zasady wykonywania tej profesji jako samodzielnego zawodu medycznego. Autorzy noweli wskazywali, że w części dotyczącej uprawnień i obowiązków dotyczących form wykonywania zawodu fizjoterapeuty uregulowania zawierały rozwiązania mniej korzystne w porównaniu z samodzielnymi zawodami medycznymi. Chodziło o brak możliwości wykonywania zawodu w formie indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych.

Ta forma udzielania świadczeń zdrowotnych jest przystosowana do potrzeb prowadzenia działalności leczniczej osobiście oraz – zależnie od jej zakresu i rozmiaru – umożliwia ograniczenie wymagań organizacyjnych w porównaniu z pozostałymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl