Nowelizacja niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru finansowego, zawierająca artykuł, umożliwiający przejmowanie przez banki innych banków znajdujących się w kłopotach - znajduje się w porządku trzydniowego posiedzenia Senatu, które rozpocznie się w środę.

9 listopada Sejm uchwalił zmiany w ustawach w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Jedna z przyjętych z inicjatywy PiS poprawek zakłada m.in., że w razie obniżenia sumy funduszy własnych banku, poniżej wymaganego prawem poziomu, albo powstania niebezpieczeństwa takiego obniżenia KNF "może podjąć decyzję o przejęciu banku przez inny bank za zgodą banku przejmującego", jeżeli nie zagrozi to bezpieczeństwu środków gromadzonych na rachunkach w banku przejmującym, obniżeniem funduszy własnych banku przejmującego poniżej wymaganego prawem poziomu, ani nie stworzy takiego niebezpieczeństwa. Decyzja KNF "może zawierać warunki i terminy przejęcia banku przez inny bank".

Senacka komisja budżetu i finansów zarekomendowała izbie w miniony piątek przyjęcie tej nowelizacji bez poprawek, mimo kontrowersji i protestów opozycji dotyczących sprawy przejmowania przez banki innych banków znajdujących się w kłopotach.

W ocenie opozycji artykuł ten ma najprawdopodobniej związek z zarzutami korupcyjnymi, jakie pod adresem b. szefa KNF Marka Chrzanowskiego wysunął Leszek Czarnecki w związku z ich nagraną i opublikowaną przez "Gazetę Wyborczą" rozmową z marca br. To właśnie tym parlamentarzyści PO uzasadniali wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad komisji i wstrzymanie w Senacie prac nad ustawą. Wniosek został przez większość komisji odrzucony. Według opinii Biura Legislacyjnego Senatu przepisy wprowadzone poprawkami do ustawy o nadzorze mogą być niekonstytucyjne.

Nowelizacja ma na celu, w myśl uzasadnienia, "wzmocnienie koordynacji polityki państwa wobec rynku finansowego oraz wcześniejszą identyfikację zagrożeń związanych z jego funkcjonowaniem". Zmiany m.in. dotyczą składu KNF i organizacji obsługującego komisję urzędu, zakładające stworzenie Funduszu Edukacji Finansowej. Nowela zakłada, że skład Komisji zostanie rozszerzony o przedstawiciela premiera, ministra-koordynatora służb specjalnych, a także prezesów UOKiK i BFG.

W myśl noweli Urząd KNF stanie się państwową osobą prawną. Zmianie ulegnie też sposób finansowania KNF i UKNF, dzięki czemu komisja będzie mogła sprawniej zarządzać swoimi środkami. KNF i UKNF będą bowiem finansowane bezpośrednio z opłat wnoszonych przez nadzorowane podmioty rynku finansowego, a nie jak dotąd, ze składek, ale za pośrednictwem budżetu państwa.

Senat zajmie się też tzw. ustawą okołobudżetową, która jest nierozerwalnie związana z projektem budżetu na 2019 r. Przewiduje m.in. zmiany dotyczące Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ze środków tego funduszu przewidziano finansowanie staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy, lekarzy dentystów, a także specjalizacji pielęgniarek i położnych.

W porządku obrad jest też nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Nowela podwyższa wartość minimalnych sum gwarancyjnych w OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz OC rolników.; doprecyzowuje też zapisy odnoszące się do sytuacji spornych pomiędzy Funduszem Gwarancyjnym a ZUS dot. ustalenia, który z nich jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania.

Senat zajmie się też nowelizacją przepisów podatkowych, wprowadzającą m.in. ulgę związaną z inwestycjami w termomodernizację budynków jednorodzinnych. Zgodnie z nowelą z nowej ulgi będą mogli skorzystać płatnicy podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej, płacący 19 proc. liniową stawkę podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych i ponoszą wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Izba zajmie się też nowelizacją ustawy, która ma umożliwić termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych zamieszkiwanych przez osoby dotknięte problemem ubóstwa energetycznego i wymianę lub likwidację niespełniających standardów emisyjnych urządzeń grzewczych w postaci kotłów na paliwo stałe. Osoby, na rzecz których realizowane będą powyższe przedsięwzięcia, co do zasady nie będą ponosiły jakichkolwiek kosztów z tytułu takiej wymiany. Przepisy jednak dopuszczają możliwość ustalenia przez gminę zasad wniesienia wkładu własnego przez beneficjenta przedsięwzięcia niskoemisyjnego w postaci pracy wykonywanej na rzecz gminy lub innego wkładu w wysokości nieprzekraczającej 10 proc. szacowanej wartości przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

Senatorowie będą też pracować nad nowelizacją ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, która - według deklaracji rządu - ma służyć poprawie organizacji KAS, zapewnieniu jej szerszego dostępu do informacji niezbędnych w realizacji ustawowych zadań.

W porządku obrad jest też nowela Prawa o postępowania przed sądami administracyjnymi, która zakłada, że cudzoziemiec, któremu państwo polskie odmówi wydania wizy Schengen, będzie mógł zwrócić się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o kontrolę tej decyzji.

Izba zajmie się też nowelą ustaw rozszerzającą katalog miejsc, w których może być sprzedawana żywność wytworzona przez rolnika. Własną żywność będzie można sprzedawać także w lokalnych restauracjach, stołówkach, gospodarstwach agroturystycznych, sklepach itp. Senat będzie też pracować nad ustawą o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

Senatorowie rozpatrzą nowelizację ustawy o dowodach osobistych, przesądzającą, że od marca 2019 r. rozpocznie się wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, czyli tzw. e-dowodów. Nowy dowód ma być bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem do komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. E-dowód w sposób jednoznaczny będzie potwierdzał tożsamość obywatela. Ma służyć do jego uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej i do podpisywania dokumentów elektronicznych.

Kolejny punkt obrad Senatu to nowela ustawy o Policji, która przewiduje wydzielenie w policji służby odpowiadającej za prowadzenie działań kontrterrorystycznych, czyli działań wobec sprawców przestępstw o charakterze terrorystycznym i osób przygotowujących lub pomagających w dokonaniu takiego przestępstwa. Obecnie takie działania prowadzą niezależne względem siebie oddziały antyterrorystyczne policji, czyli Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP i samodzielne pododdziały antyterrorystyczne.

Ponadto Senat zajmie się nowelizacją tzw. ustawy górniczej, która wydłuża czas jej obowiązywania o pięć lat, czyli do końca 2023 r. W tym czasie nadal możliwa będzie pomoc publiczna dla górnictwa – w określonych dotąd granicach do 7 mld zł.

Senat zajmie się też zmianami w ustawach w celu usprawnienia procedur, zniesienia zbędnych obciążeń biurokratycznych oraz wprowadzenia rozwiązań, które przyczynią się do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Zmiany dotyczą ustaw podatkowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą.

Senat zajmie się też dwoma projektami uchwał: w rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie oraz w 100. rocznicę powołania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Senatorowie wysłuchają informacji o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich.

W porządku obrad jest też ustawa, która zakłada, że w Lublinie w miejsce Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej powstanie Instytut Europy Środkowej. Nadzór nad Instytutem będzie sprawował premier. (PAP)

autor: Wiktoria Nicałek