W środę zbiera się Sejm na trzydniowe posiedzenie. Posłowie rozpatrzą poprawki Senatu do ustawy o ustanowieniu 12 listopada br. dniem wolnym od pracy; zajmą się też rządowym projektem ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

Posiedzenie Izby rozpocznie się w środę o godz. 14. W pierwszej kolejności Sejm rozpatrzy poprawki Senatu do ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa została uchwalona przez Sejm 24 października. Zgodnie z nią 12 listopada 2018 r., poniedziałek po Święcie Niepodległości, ma być Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy.

26 października Senat zaproponował trzy poprawki do ustawy. Jedna z poprawek skreśla preambułę ustawy, druga usuwa sformułowanie, iż dzień 12 listopada 2018 r. jest "uroczystym Świętem Narodowym", proponując w to miejsce zapis, że dzień ten jest "Świętem Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej". Trzecia poprawka z zaproponowanych przez Senat skreśla artykuł 3 ustawy, zgodnie z którym 12 listopada mają nie obowiązywać zasady ograniczające handel w niedziele i święta w placówkach takich jak m.in. sklepy, hurtownie, czy domy towarowe.

29 października prezydencki minister Błażej Spychalski poinformował, że prezydent Andrzej Duda podpisze tę ustawę.

Sejm rozpatrzy także projekt nowelizacji niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym; to kolejna – po pakiecie 100 zmian dla firm oraz Konstytucji Biznesu - propozycja, która ma ułatwić życie polskim przedsiębiorcom. Najważniejsze założenia projektu, który przygotowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii to: status "małego podatnika" w PIT i CIT, który uzyskają firmy o sprzedaży do 2 mln euro rocznie (obecnie jest to 1,2 mln euro); wartość pracy małżonka będzie można wliczyć w koszt uzyskania przychodu; jednorazowo będzie można rozliczyć stratę podatkową do wysokości 5 mln zł.

Projekt zakłada też, że dla 5 mln pracowników nastąpi zniesienie obowiązku przeprowadzania okresowych szkoleń BHP w branżach, które są najmniej wypadkowe; skrócony zostanie - ze 150 do 90 dni - termin uprawniający wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT. Inne ułatwienia to m.in. zwolnienie podatkowe w CIT od niektórych dochodów alternatywnych spółek inwestycyjnych uzyskanych ze zbycia udziałów/akcji. A także zwolnienie z podatku (wypłaconych od ubezpieczyciela) kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku. Zwolnienie to ma dotyczyć wszystkich środków trwałych, z wyjątkiem samochodu osobowego.

W porządku obrad jest też rządowy projekt nowelizacji ustawy o dowodach osobistych. Zmiany umożliwią od marca przyszłego roku wydawanie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, czyli tzw. e-dowodów. Nowy dowód ma być bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem do komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. E-dowód w sposób jednoznaczny będzie potwierdzał tożsamość obywatela. Ma służyć do jego uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej i do podpisywania dokumentów elektronicznych.

W Sejmie planowane są także prace nad rządowym projektem ustawy o Instytucie Europy Środkowej, który ma być powołany w miejsce Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (IEŚW) w Lublinie. Nowy instytut będzie funkcjonował jako państwowa osoba prawna, co - zdaniem projektodawców - umożliwi mu bardziej efektywne wykonywanie powierzonych zadań, a także poszerzy autonomię merytoryczną, pozwalając zespołowi badawczemu na pełniejsze angażowanie się w sprawy międzynarodowe, w szczególności w szeroko rozumianą problematykę geopolityczną, społeczną i gospodarczą. Nadzór nad Instytutem będzie sprawował premier.

Zdaniem autorów projektu, konieczność utworzenia Instytutu Europy Środkowej wynika z faktu, że żaden z istniejących instytutów o statusie państwowego instytutu badawczego nie zajmuje się zagadnieniami geopolitycznymi skupionymi wokół inicjatywy Trójmorza oraz współpracy państw Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej.

W czwartek Sejm rozpatrzy projekt nowelizacją Prawa energetycznego. Zakłada on m.in. podniesienie z 30 do 100 proc. obowiązku sprzedaży energii przez giełdę oraz uregulowanie sprzedaży rezerwowej prądu i gazu. Od początku br. obligo giełdowe, które oznacza obowiązkową sprzedaż energii za pośrednictwem giełdy, wynosi 30 proc. W 2017 r. obowiązywało obligo giełdowe na poziomie 15 proc. wyprodukowanej energii.

Izba rozpatrzy też przygotowany przez MSWiA projekt nowelizacji ustawy o Policji, który przewiduje wydzielenie w Policji służby odpowiadającej za prowadzenie działań kontrterrorystycznych, czyli działań wobec sprawców przestępstw o charakterze terrorystycznym i osób przygotowujących lub pomagających w dokonaniu takiego przestępstwa. Obecnie działania te prowadzą niezależne względem siebie oddziały antyterrorystyczne Policji, czyli Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP i samodzielne pododdziały antyterrorystyczne. W projekcie przewidziano także możliwość odstąpienia od przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny służby, jeżeli w czasie wykonywania zadań służbowych policjant służby kontrterrorystycznej stwierdzi, że istnieje prawdopodobieństwo uratowania życia ludzkiego lub odwrócenia zagrożenia godzącego w bezpieczeństwo państwa.

W piątek Sejm zajmie się, przygotowanym w roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, rządowym projektem ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Projekt zakłada utworzenie ewidencji takich grobów, którą będzie prowadził prezes IPN, a także umożliwienie ubiegania się przez fundacje, stowarzyszenia, Kościoły lub związki wyznaniowe o przyznanie przez IPN dotacji na sprawowanie zadań związanych z opieką nad tymi grobami.

Sejm zajmie się też przedstawioną przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacją Ko

deksu cywilnego, która przewiduje zniesienia uprzywilejowania instytucji kredytowych przy pobieraniu odsetek od zaległych odsetek przy długoterminowych kredytach.