Reklama

Jak podaje CBOS, mimo że upłynęło już ponad trzynaście lat od śmierci Jana Pawła II, pamięć o nim jest wśród Polaków wciąż żywa - uważa tak 96 proc. badanych, w tym 63 proc. zdecydowanie.

Rzadziej niż przekonanie dotyczące pamięci o Janie Pawle II wyrażana jest opinia świadcząca o znajomości papieskiego nauczania. Wprawdzie dominuje pogląd, że Polacy w większości znają treść nauczania Jana Pawła II (71 proc. wskazań), jednak wątpliwości co do tego nie ma mniej więcej co siódmy respondent (15 proc.) - to o 3 punkty procentowe mniej niż w roku 2015 i o 11 punktów mniej niż w 2014.

W jeszcze mniejszym stopniu badani są przeświadczeni, że nauczanie Jana Pawła II znajduje zastosowanie w życiu Polaków. Ponad dwie piąte respondentów (45 proc.) uważa, że większość Polaków kieruje się w swoim życiu wskazaniami Jana Pawła II, w tym co dwunasty (8 proc.) jest o tym stanowczo przekonany. Przeciwną opinię wyraża 39 proc. ankietowanych (od roku 2015 spadek o 5 punktów procentowych), w tym co czternasty (7 proc.) zdecydowanie nie zgadza się ze stwierdzeniem, że Polacy w większości żyją zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II.

72 proc. ankietowanych przyznaje, że zna treść papieskiego nauczania, w tym jednak tylko 16 proc. stwierdza to w sposób zdecydowany. Od śmierci Jana Pawła II do roku 2010 odsetek respondentów, którzy twierdzili, że znają treść jego przesłania, systematycznie malał. W tym samym czasie ponad dwukrotnie wzrosła liczba osób, które deklarowały, że nie znają papieskiego nauczania (z 17 proc. do 39 proc.). Omawiany trend spadkowy uległ dość radykalnemu wyhamowaniu, a nawet odwróceniu przy okazji beatyfikacji, a następnie kanonizacji papieża. Co prawda obecnie odsetek osób deklarujących znajomość papieskiego nauczania jest nadal nieco niższy niż tuż po śmierci Jana Pawła II, ale pozostaje wyraźnie wyższy niż w roku 2010.

O ile swoją znajomość nauczania Jana Pawła II respondenci oceniają podobnie, jak wiedzę w tym zakresie większości Polaków, o tyle własne postępowanie częściej określają jako zgodne ze wskazaniami papieża. Osoby, które – we własnej ocenie – kierują się w życiu wskazaniami Jana Pawła II, stanowią obecnie 69 proc. ogółu badanych (o 24 punkty procentowe więcej niż w odniesieniu do oceny postępowania większości Polaków). 22 proc. respondentów (od 2015 roku spadek o 3 punkty) przyznaje, że nie należy do tych, którzy kierują się w życiu wskazaniami Jana Pawła II, podczas gdy w odniesieniu do większości Polaków o postępowaniu niezgodnym z nauczaniem papieża przekonana jest niemal dwukrotnie większa grupa (39 proc.).

Odsetek osób, które – w swojej ocenie – kierują się w życiu wskazaniami Jana Pawła II, niewiele się zmieniał w ostatnich latach. Wprawdzie po roku 2005 odnotowaliśmy trend spadkowy, jednak po beatyfikacji papieża uległ wyhamowaniu i od tego czasu odsetek deklaracji dotyczących postępowania zgodnego z nauczaniem Jana Pawła II utrzymuje się poziomie ponad dwóch trzecich ogółu.

Badani, którzy deklarują, iż znają treść nauczania Jana Pawła II oraz kierują się w życiu jego wskazaniami, stanowią obecnie 62 proc. ogółu. Najczęściej deklaracje takie składają osoby najbardziej religijne – praktykujące raz w tygodniu (76 proc.) lub częściej (92 proc.) oraz określające swoje poglądy polityczne jako prawicowe (77 proc.). Ponadto są to badani w wieku 65 lat i więcej (73 proc.), mieszkający na wsi (71 proc.) oraz mający wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne (69 proc.), wyraźnie częściej kobiety niż mężczyźni (67 proc. wobec 56 proc.).

Niezmiennie dla 92 proc. dorosłych Polaków Jan Paweł II pozostaje ważnym wzorem postępowania, a 65 proc. nie ma co do tego wątpliwości. Wprawdzie uczestnictwo w praktykach religijnych w pewnym stopniu oddziałuje na uznawanie papieża Polaka za autorytet moralny, jednak nawet osoby w ogóle niepraktykujące w większości (71 proc.) dostrzegają w nim wzór postępowania. Jan Paweł II pozostaje autorytetem moralnym dla 99 proc. osób określających się jako wierzące i postępujące zgodnie z nauczaniem Kościoła, dla 90 proc. wierzących na swój własny sposób, a także dla 56 proc. respondentów określających się jako niezdecydowani lub niewierzący.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 6–13 września 2018 roku na liczącej 1023 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.(PAP)

autorka: Iwona Żurek