Sejm, który we wtorek rozpoczął trzydniowe posiedzenie, zajmie się rządowym projektem ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, wnioskiem o odwołanie minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej, projektem uproszczeń w rozliczeniach PIT . Izba powoła Rzecznika Praw Dziecka.

Na początku obrad Sejm minutą ciszy uczcił zmarłą 17 września w Wielkiej Brytanii b. posłankę SLD Joannę Sosnowską. Sosnowska (ur. w 1968) była posłanką Sejmu III i IV kadencji (1997-2005); w latach 2006-2010 była radną miejską (najpierw w klubie SLD, potem PO). W ostatnich latach pracowała w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Marszałkowskim.

Po rozpoczęciu obrad poseł PO Michał Szczerba odczytał tekst uchwały Sejmu ustanawiającej 2 października Dniem Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. Uchwała została przyjęta przez Sejm przez aklamację w 2015 roku.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński otwierając obrady poinformował, że grupa posłów złożyła wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. Kuchciński powiedział, że podjął decyzję o uzupełnienie porządku obrad o punkt obejmujący rozpatrzenie tego wniosku. W poniedziałek wieczorem sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o odwołanie Zalewskiej.

Izba we wtorek zajmie się rządowym projektem ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Zadaniem FDS będzie dofinansowanie budowy, przebudowy oraz remontów dróg powiatowych i gminnych. Dofinansowanie obejmie także budowę, przebudowę i remonty dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym. Wsparcie ma także dotyczyć budowy nowych mostów zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Według KPRM do 2028 r. rząd ma wydać na ten cel kwotę 35 mld 745 mln zł. W 2019 r. Fundusz ma wydać 6 mld 85 mld zł, w 2020 - 3,5 mld zł, a w latach 2021-2028 - po 3 mld 270 mln zł.

Posłowie będą też kontynuować prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który przewiduje uproszczenie w rozliczeniach PIT. Zgodnie z projektem Krajowa Administracja Skarbowa będzie wypełniać za podatnika roczne zeznanie podatkowe bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku w tej sprawie.

Sejm zajmie się też rządowym projektem ustawy, który zakłada powstanie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Fundusz będzie zasilany m.in. z daniny solidarnościowej – w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł za rok podatkowy; obowiązkowej składki z „przekierowania” na Fundusz części składki z Funduszu Pracy w wysokości 0,15 proc. Łączne szacowane przychody Funduszu wyniosą ok. 2 mld zł rocznie.

Sejm będzie też debatował nad projektem noweli Prawa oświatowego i systemu oświaty, która zakłada większą subwencję oświatową dla samorządów na uczniów kształcących się w zawodach, na które jest większe zapotrzebowanie, oraz realizację stażu uczniowskiego. Według rządu, głównym celem projektu jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce przez poprawę jakości i efektywności kształcenia w szkołach i placówkach.

W planie obrad Izby przewidziano debatę nad rządowym projektem ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości. Nowe rozwiązania mają zwiększyć atrakcyjność podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze nieruchomości mieszkalnych na wynajem.

Posłowie mają też debatować nad poselskim projekt nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Prasowej oraz nad poselskim projektem ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Kapłanów Niezłomnych. Posłowie rozpatrzą też poselski projekt zmian m.in. w Kodeksie cywilnym oraz Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, który przewiduje m.in. ustanowienia dla osoby niepełnosprawnej intelektualnie, która ukończyła 16 lat opiekuna medycznego. Izba zajmie się także poselskim projektem ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym.

W środę Sejm ma zająć się obywatelskim projektem zmian w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Projekt przewiduje likwidację obowiązku szczepień ochronnych oraz pozostawienie obowiązku szczepień ochronnych jedynie dla sytuacji nałożenia tego obowiązku w drodze decyzji oraz w sytuacji ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Inicjatorem nowelizacji ustawy jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP". Pod projektem podpisało się 121 tys. osób

Prawdopodobnie w czwartek posłowie zajmą się projektem ustawy budżetowej na 2019 r., który zakłada, że przyszłoroczne dochody państwa wyniosą 386,9 mld zł, a wydatki 415,4 mld zł; tym samym deficyt nie przekroczy 28,5 mld zł. Potrzeby pożyczkowe netto w 2019 r. wyniosą 46 mld zł, zaś potrzeby pożyczkowe brutto sięgną 163,7 mld zł.

Izba w czwartek ma powołać również Rzecznika Praw Dziecka. Do Sejmu wpłynęła jedna kandydatura na to stanowisko dr Agnieszki Marii Dudzińskiej; jest to kandydatka PiS.

W czwartek pod obrady Sejmu wróci także projekt ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Zakłada on zwiększenie roli szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, któremu mają podlegać dowódcy generalny i operacyjny rodzajów sił zbrojnych oraz szef Inspektoratu Wsparcia. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej ma – jak dotychczas – podlegać bezpośrednio ministrowi obrony do czasu osiągnięcia przez WOT pełnej gotowości do działania, kiedy również one zostaną podporządkowane szefowi Sztabu.

Sejm zajmie się też rządowym projektem ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zakłada on utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. W program ma być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy.