Rząd na wtorkowym posiedzeniu zajmie się m.in. projektem noweli o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, który umożliwi wydłużenie do 2023 r. finansowania z budżetu restrukturyzacji górnictwa. Ministrowie omówią też projekt uchwały ws. ustanowienia programu "Posiłek w szkole i w domu".

Na początku lutego br. Komisja Europejska wydała decyzję wydłużającą do końca 2023 r. możliwość udzielenia przez państwo pomocy publicznej na restrukturyzację sektora górnictwa węgla kamiennego, jak również zwiększającą wysokość pomocy do kwoty 12,99 mld zł. W noweli ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego ze stycznia 2015 r. limit wydatków budżetowych na lata 2015-2018 określono na 7 mld zł z przeznaczeniem na finansowanie likwidacji kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, a także restrukturyzację zatrudnienia oraz pokrycie bieżących strat produkcyjnych przedsiębiorstwa.

Rada Ministrów zajmie się też zmianami, które mają zachęcić właścicieli domów jednorodzinnych do inwestycji w termomodernizację swoich budynków. Odpowiednie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o PIT, CIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Resort finansów proponuje w projekcie ulgę podatkową - odliczenie od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na termomodernizację jednorodzinnego budynku mieszkalnego, stanowiącego własność lub współwłasność podatnika. Obejmie ona 23 proc. wydatków w okresie realizacji przedsięwzięcia (maksymalnie 3 lata), nie więcej jednak niż 53 tys. zł. Projekt przewiduje, że ulga termomodernizacyjna zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

We wtorek rząd zajmie się ponadto projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. W uzasadnieniu projektu uchwały wskazano, że program zapewni pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. W projekcie oszacowano, że ogólna kwota środków w całym okresie realizacji programu wyniesie 2,75 mld zł.

Rząd zajmie się także projektem nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw przygotowanym przez resort spraw wewnętrznych i administracji. Ma on na celu wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Chodzi o warunki wjazdu i pobytu obywateli państw spoza Unii Europejskiej w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair. Dyrektywa przewiduje m.in. specjalne zasady łączenia rodzin naukowców oraz możliwość skorzystania przez członków rodziny naukowca z mobilności wewnątrz Unii Europejskiej, w celu towarzyszenia naukowcowi. Jej wdrożenie do polskiego prawa wymaga wprowadzenia szeregu zmian w ustawie o cudzoziemcach m.in. wprowadzenia nowych i zmiany istniejących definicji, w szczególności definicji mobilności.

Ponadto ministrowie omówią projekt rządowej uchwały w sprawie przyjęcia programu wsparcia rozwoju organizacji harcerskich i skautowych pod nazwą "Iskra". W ramach programu organizacje harcerskie otrzymają m.in. wsparcie w zakresie kształcenie metodycznego wychowawców, a także kształcenia osób niepełnoletnich i kształcenia specjalistycznego. Wzmocniony zostanie również "potencjał techniczny".

Rząd zajmie się także projektem nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Ustawa zmienia zasady przeprowadzania konkursów wyłaniających kandydatów na stanowisko dyrektora instytucji kultury w samorządowych instytucjach kultury. Nowela wprowadza także regulacje dotyczące przekształcania w państwowe instytucje kultury dwóch instytutów badawczych o profilu humanistycznym, tj. Państwowego Instytutu Naukowego - Instytutu Śląskiego w Opolu oraz Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, dla których organem nadzorującym jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Ministrowie zajmą się także projektem ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. 1 sierpnia w 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział przygotowanie projektu nowelizacji ustawy dotyczącego grobów żołnierzy walczących o niepodległość Polski. Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował wówczas PAP, że na mocy noweli Instytut Pamięci Narodowej zostanie zobowiązany do przygotowania spisu i przeprowadzenia szerokiej kwerendy grobów osób, które walczyły o niepodległość Polski. Ponadto projekt noweli da podstawę prawną do przejęcia przez państwo opieki i finansowania utrzymania grobów polskich bohaterów w sytuacjach, gdy nie ma już osób, które mogłyby opiekować się mogiłami. Zgodnie z nowelą ma zostać utworzona podstawa prawna do tego, aby rodziny, które są gorzej sytuowane, a które opiekują się grobami krewnych, którzy walczyli o niepodległość ojczyzny, mogły ubiegać się o dofinansowanie na niezbędne remonty, na utrzymanie takich mogił. (PAP)

autor: Mateusz Roszak, Michał Boroń, Marcin Musiał, Marcin Chomiuk, Katarzyna Krzykowska, Olga Zakolska