Rząd zajmie się we wtorek m.in. projektem nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który ma dostosować polskie przepisy do regulacji wprowadzonych przez UE. Ministrowie omówią też projekty nowelizacji ustaw: o ochronie roślin oraz o rynku mleka i przetworów mlecznych.

Projekt nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wprowadza do polskiego prawa rozwiązania europejskiej dyrektywy z 2016 r. ws. ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem.

Projektowana nowela wprowadza zgodne z dyrektywą definicje tajemnicy przedsiębiorstwa, ogólną definicję czynu nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do tajemnic przedsiębiorstwa. Zmiany wprowadzają sankcje za pozyskiwanie tajemnic, czego polskie prawo obecnie nie przewiduje. Zniknąć mają także przepisy stanowiące, że przez 3 lata po ustaniu stosunku pracy pracownik ma zakaz ujawniania, wykorzystania i przekazywania tajemnic przedsiębiorstwa. Dyrektywa nie przewiduje bowiem żadnych ograniczeń czasowych dla takiej ochrony.

Jednocześnie, w ślad za dyrektywą uzyskanie, ujawnienie lub wykorzystanie tajemnic przedsiębiorstwa nie będą stanowiły czynu nieuczciwej konkurencji, jeśli doszło do nich w celu ochrony uzasadnionego interesu, chronionego prawem lub w celu korzystania z szeroko rozumianej swobody wypowiedzi, w ramach ujawniania nieprawidłowości.

Rząd rozpatrzy we wtorek także dwa projekty nowelizacji ustaw przygotowane przez Ministerstwo Rolnictwa: o ochronie roślin oraz o rynku mleka i przetworów mlecznych.

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie roślin upraszcza i skraca procedury administracyjne w odniesieniu do działań Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa dot. rolnictwa ekologicznego. Ponadto m.in. wprowadza ułatwienia prowadzenia międzynarodowego obrotu materiałem roślinnym oraz eliminuje problemy pojawiające się przy granicznej kontroli fitosanitarnej drewnianych materiałów opakowaniowych.

Z kolei projekt noweli ustawy o rynku mleka znosi dotychczasowy podział kompetencji pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w zakresie przekazywanych przez podmioty skupujące mleko miesięcznych informacji o ilości skupionego mleka. Projekt zakłada, że organem upoważnionym do wymierzania kar pieniężnych będzie dyrektor oddziału terenowego KOWR, a nie dyrektor oddziału ARiMR.