Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - Sejm przyjął projekt ustawy o o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, które trafią teraz do Senatu. Projektowana regulacja ma się przyczynić m.in. do skuteczniejszej ochrony praw majątkowych wierzycieli.

Za przyjęciem projektu ustawy w całości głosowało 416 posłów, 1 był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Łącznie głosowało 417 posłów.

"Zgodnie z art. 7541 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego udzielone wierzycielowi zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (w postaci hipoteki przymusowej, zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma księgi wieczystej, hipoteki morskiej, zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) upada po upływie dwóch miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, albo od uprawomocnienia się postanowienia o odrzuceniu apelacji lub innego środka zaskarżenia wniesionego przez obowiązanego od orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu (do 1 czerwca 2017 r. obowiązywał termin miesiąca). Upływ powyższego terminu nie został uzależniony od czynności egzekucyjnych wierzyciela. Pomimo podjęcia przez wierzyciela czynności egzekucyjnych (np. złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji) bieg terminu nie był przerywany. Prowadziło to do sytuacji, że wyegzekwowanie należnej sumy pieniężnej w przypadku egzekucji prowadzonej wyłącznie z nieruchomości było – ze względu na długotrwałą i złożoną procedurę – w praktyce niemożliwe" - czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 25 października 2016 r. stwierdził, że ww. przepis jest niezgodny z Konstytucją RP, gdyż "de facto" prowadził do pozornej ochrony prawa majątkowego wierzyciela przez zabezpieczenie, które staje się od razu nieskuteczne.


"Projektowane rozwiązanie polega na:
1) uzależnieniu utrzymania zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w określonym zakresie od wniesienia przez uprawnionego o dokonanie czynności egzekucyjnych;
2) przyznaniu wierzycielowi możliwości zgłoszenia żądania przekształcenia hipoteki przymusowej ustanowionej w ramach zabezpieczenia w hipotekę, która zabezpiecza wierzytelność stwierdzoną już tytułem wykonawczym;
3) zastosowaniu projektowanych rozwiązań do zabezpieczeń, które zostały ustanowione przed wejściem w życie ustawy, ale do tego czasu nie upadły;
4) zastosowaniu rozwiązań, o których mowa w pkt 1–2, w postępowaniu egzekucyjnym w administracji" - czytamy dalej.
Według projektodawców, regulacja przyczyni się do skuteczniejszej ochrony praw majątkowych wierzycieli, w tym podmiotów gospodarczych.

"Bezterminowe utrzymanie zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w określonym zakresie po wniesieniu przez uprawnionego o dokonanie czynności egzekucyjnych, zwiększa jego szanse na wyegzekwowanie swoich należności, ograniczając tym samym możliwość uniknięcia odpowiedzialności cywilnej przez dłużnika. Można zatem przypuszczać, że projektowana regulacja będzie miała również pozytywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorczości, gdyż ograniczy ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej" - czytamy także.

Zakłada się, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.