Prokuratura Okręgowa w Warszawie 30 marca 2018 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko 12 osobom związanym ze Śródmiejską Spółdzielnią Mieszkaniową. Oskarżyła je o wyrządzenie w mieniu spółdzielni szkód majątkowych sięgających łącznie blisko 42 milionów złotych, a także narażenie spółdzielni na niebezpieczeństwo wyrządzenia szkód w wysokości około 120 milionów złotych. Miało to miejsce w latach 2012 – 2014.

Ze spółdzielni wyprowadzono dziesiątki milionów złotych. Z ustaleń śledztwa wynika, że w jednej z najbogatszych spółdzielni mieszkaniowych w Warszawie zorganizowano przestępczy proceder wyprowadzania środków pieniężnych. Dochodziło do tego pod pozorem wykonywania prac remontowo – budowlanych zlecanych firmie małżonka członka zarządu i głównej księgowej. Pomimo funkcjonowania w Spółdzielni działu prawnego kancelarii adwokackiej związanej ze spółdzielnią zlecane były również usługi prawnicze. Nie kontrolowano przy tym nakładu pracy i ich celowości.

Do wyprowadzania pieniędzy ze spółdzielni dochodziło także poprzez udzielanie upustów w związku z przyznawaniem nabywcom lokali w inwestycjach realizowanych w spółdzielni. Podejmowano ponadto szereg innych czynności prawnych oraz faktycznych niekorzystnych z punktu widzenia funkcjonowania Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i godzących w jej interesy majątkowe.

Uzasadnienie aktu oskarżenia, gdzie szczegółowo opisano mechanizm popełniania przestępstw, liczy ponad 1000 stron. Materiał dowodowy przekazany do dyspozycji Sądu obejmuje 418 tomów akt oraz 150 załączników.

Oskarżonym zarzucono popełnienie 88 przestępstw

Na ławie oskarżonych zasiądzie 12 osób:

- Krystyna R. - była członkini zarządu spółdzielni,

- Jacek S. - były członek zarządu spółdzielni,

- Agnieszka Ch. - była członkini zarządu spółdzielni,

- Władysław Ś. - były członek zarządu spółdzielni,

- Wojciech M. – przewodniczący rady nadzorczej spółdzielni,

- Marcin M. – adwokat, pełnomocnik i członek rady nadzorczej spółdzielni,

- Rafał Ch. – mąż członkini zarządu spółdzielni,

- Andrzej K. – przedsiębiorą,

- Teresa W.,

- Mirosława S. - emerytowana notariusz,

- Margareta S.,

- Elżbieta R.

Prokuratura oskarżyła te osoby o popełnienie łącznie 88 przestępstw na szkodę Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zarzuty aktu oskarżenia obejmują:

- przestępstwa tzw. niegospodarności, poprzez nadużycie udzielonych uprawnień i niedopełnienie ciążących obowiązków, czym doszło do wyrządzenia w mieniu spółdzielni szkody majątkowej w wielkich rozmiarach (art. 296 kodeksu karnego),

- przyjęcie korzyści majątkowych w zamian za nadużycie udzielnych uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, prowadzące do wyrządzenia spółdzielni szkody majątkowej (art. 296 § 1a kodeksu karnego),

- przywłaszczenie mienia spółdzielni, w tym mienia znacznej wartości (art. 284 par. 2 kodeksu karnego),

- przekroczenie uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych (art. 231 par. 2 kodeksu karnego),

- usiłowanie oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości (art. 13 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego),

- usiłowanie wyłudzenia poświadczenia nieprawdy (art. 13 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 272 kodeksu karnego).

Wobec podejrzanych Krystyny R. i Marcina M. stosowane są środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji.

Ponadto na mieniu podejrzanych, na poczet grożących im kar oraz obowiązków naprawienia szkody, dokonano zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę ponad 30 milionów złotych. Zabezpieczono środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bakowych oraz nieruchomości.

Ponadto już wcześniej Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście - Północ w Warszawie skierowała akt oskarżenia wobec Krystyny R., Jacka S., Agnieszki Ch. i Władysława Ś. Zostali oni oskarżeni o popełnienie przestępstwa zaniechania poddania w latach 2010-2013 spółdzielni obowiązkowej lustracji. Chodzi o przestępstwo z art. 267c Prawa spółdzielczego. Postępowanie sądowe w tej sprawie jest w toku.