Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pracowniczych programach emerytalnych - poinformowało we wtorek CIR. Proponowane przepisy mają dostosować polskie prawo do unijnej dyrektywy; ułatwiają korzystanie z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników między państwami UE.

Projekt przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. "Projekt nowelizacji ustawy dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy, która ma ułatwić korzystanie z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników między państwami Unii Europejskiej" - poinformowało w komunikacie CIR.

W projekcie określono maksymalny okresu oczekiwania na nabycie prawa do przystąpienia do dodatkowego programu emerytalnego. Określono także obowiązki informacyjne pracodawców względem uczestników programu, byłych pracowników oraz osób uprawnionych w razie śmierci uczestnika programu do otrzymania zgromadzonych przez niego pieniędzy.

W proponowanych rozwiązaniach zobowiązano zarządzających pracowniczymi programami emerytalnymi do niezwłocznego przekazywania pracodawcom prowadzącym program – na ich wniosek – informacji dotyczących wartości funduszy zgromadzonych na rachunku pracownika (aktywnego uczestnika) lub byłego pracownika. "Pracodawcy nie zawsze są bowiem w posiadaniu wymaganego przepisami kompletu informacji" - podkreślono.

Ponadto, zgodnie z projektem, na organ nadzoru nałożono obowiązek dokonania – do 31 stycznia 2019 r. – zmian w rejestrze pracowniczych programów emerytalnych w odniesieniu do pracodawców, którzy nie dopełnili obowiązku poinformowania o dostosowaniu umów zakładowych do proponowanych przepisów.

W komunikacie CIR zaznaczono, że rozwiązania zawarte w projekcie nie powinny powodować obciążeń dla pracodawców, ponieważ już dziś muszą oni przekazywać pracownikom informacje określone w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych.

W projekcie zaproponowano, aby nowe przepisy zaczęły obowiązywać z dniem następującym po dacie ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.(PAP)

autor: Paweł Żebrowski