Szykują się głębokie zmiany gospodarcze związane z pakietem ustaw tworzących „Konstytucję biznesu”. Zwiększą się też kary za rozpowszechnianie określeń sprzecznych z prawdą historyczną i godzących w dobre imię Polski. To tylko część zmian, za którymi opowiedzieli się posłowie podczas drugiego w tym roku posiedzenia Sejmu.

Sejm przyjął 12 ustaw, które będą teraz przedmiotem prac w Senacie. Oto najważniejsze z nich:

Kary za „polskie obozy śmierci”

Sejm przyjął dwa projekty, które – jak zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości - mają przeciwdziałać nieuzasadnionemu i błędnemu obarczaniu Polski i Polaków odpowiedzialnością za zbrodnie dokonane w trakcie II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką. Jeden z nich wprowadza karę grzywny lub karę do trzech lat pozbawienia wolności za sformułowania typu "polskie obozy śmierci". Dodatkowo wyroki mają być podawane do publicznej wiadomości.

- Nie możemy ograniczać się tylko i wyłącznie do protestów werbalnych. Polski rząd ma do zakomunikowania i Polsce, i światu to, że z całą powagą będziemy traktować znieważanie i pomawianie dobrego imienia Polski, ale i tych pokoleń Polaków, których szczególnie dotknęła tragedia i cierpienie spowodowane przez napaść Niemiec nazistowskich – mówi Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Przyjęto także zmiany w procedurze cywilnej dotyczącej ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego. Jak czytamy w komunikacie MS, w aktualnym stanie prawnym podstawami prawnymi roszczeń cywilnoprawnych kierowanych wobec podmiotów używających w przestrzeni publicznej sformułowania „polskie obozy koncentracyjne” mogły być przepisy przewidujące roszczenia odszkodowawcze, roszczenia z tytułu ochrony dóbr osobistych, w tym roszczenia o zadośćuczynienie oraz roszczenia wynikające z prawa prasowego. Jednakże roszczenia te mogły być dochodzone jedynie przez indywidualne podmioty. Taki stan rzeczy ma zmienić rządowy projekt o IPN. Zgodnie z nowymi przepisami, powództwa w takich sprawach będą mogły być wytaczane przez Instytut Pamięci Narodowej oraz organizacje pozarządowe, w zakresie ich zadań statutowych.

Ukłon w stronę biznesu

Sejm uchwalił także pakiet pięciu ustaw: Prawa przedsiębiorców; ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP; ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. Te składają się długo oczekiwaną , tzw. Konstytucję Biznesu. Jak informuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jej wprowadzenie będzie „najbardziej kompleksową reformą prawa gospodarczego od prawie 30 lat, zapowiedzianą w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zmiany obejmą prawie 200 ustaw”. Główne cele to ochrona firm, poprawa relacji na linii biznes-administracja i większa swoboda działalności w myśl twierdzenia „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”. Na straży praw przedsiębiorców zagwarantowanych w Konstytucji Biznesu będzie stał Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Będzie on mógł np. wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów i interweniować, gdy prawa przedsiębiorców są łamane.

W obronie praw zwierząt

Nawet 3 lata pozbawiania wolności może grozić za zabijanie i znęcanie się nad zwierzętami. To efekt przyjętej przez posłów noweli o ochronie zwierząt i Kodeksu karnego. Projektowana zmiana ma na celu zwiększenie ochrony zwierząt i zapobieganie popełnianiu kolejnych przestępstw na ich szkodę – czytamy w uzasadnieniu. Najważniejsze zmiany to wprowadzenie obligatoryjnej nawiązki na cele ochrony zwierząt w przypadku przestępstw przeciwko zwierzętom, zwiększenie kar za tego typu przestępstwa i rozszerzenie katalogu zakazów będących konsekwencją znęcania się nad zwierzętami. W ustawie proponuje się uzupełnienie art. 244 Kodeksu karnego o zakaz wykonywania zawodu, prowadzenia działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia oraz o zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt .

Prawa lokatorów lepiej chronione

Posłowie opowiedzieli się za nowelizacją ustawy o ochronie praw lokatorów. Ta ma na celu ma na celu wydłużenie okresu, w którym to na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, który wymaga opróżnienia.

Kontrola i ograniczanie upraw GMO. Ustawa wraca do komisji

Rządowy projekt noweli o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi i środowiska przez wprowadzenie mechanizmów umożliwiających skuteczną kontrolę i ewentualne ograniczanie upraw GMO. Decyzją posłów zostanie on ponownie skierowany do komisji. Projekt to odpowiedź na zalecenia Komisji Europejskiej dotyczących mechanizmów kontroli upraw GMO. Zgodnie z projektowanymi przepisami, prowadzenie uprawy GMO będzie wymagało utworzenia strefy wskazanej do prowadzenia upraw GMO. Strefa będzie mogła być utworzona po uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez ministerstwo środowiska i rolnictwa. Do wniosku o utworzenie strefy wskazanej do prowadzenia upraw GMO będzie należało dołączyć pisemne oświadczenia posiadaczy gruntów położonych w odległości 3 km od gruntu, na którym jest planowana uprawa GMO, że nie wyrażają oni sprzeciwu w związku z zamiarem utworzenia takiej strefy. Potrzebne jest też dokumentacja potwierdzająca, że uprawa GMO nie będzie miała negatywnego wpływu na bezpieczeństwo środowiska oraz opinie akceptujące zamiar uprawy wydane przez radę gminy, radę powiatu i sejmik województwa.

Następne posiedzenie planowane jest w dniach 6-8 lutego 2018 roku.

Sprawdź, co działo się podczas poprzedniego posiedzenia Sejmu>>>