Za nowelizacją wraz z poprawkami głosowało 62 senatorów, przeciw było 27, a od głosu wstrzymała się jedna osoba. Senatorowie nie przyjęli wniosku PO o odrzucenie ustawy; odrzucili także szereg poprawek Platformy polegających m.in. na wykreśleniu poszczególnych zapisów nowelizacji.

Senat poparł kilka poprawek wniesionych przez PiS, mają one przede wszystkim charakter redakcyjny. Jedna z nich precyzuje niejasny przepis dot. zasad wykreślania wpisów w księgach wieczystych na skutek decyzji komisji weryfikacyjnej. Ta poprawka ma zagwarantować, że nabycie nieruchomości w dobrej wierze przesądza, że komisja nie może wnioskować o zmiany w księdze wieczystej nieruchomości.

W czwartek wiceminister sprawiedliwości i przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki mówił, że "nawet bez tego artykułu, jeżeli patrzeć na praktykę działalności komisji, komisja nigdy do tej pory nie skrzywdziła nikogo, kto był osobą trzecią i kupił mieszkanie w zreprywatyzowanej kamienicy i nie miał wiedzy, że to kiedyś pochodziło z reprywatyzacji".

Nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa przewiduje m.in. możliwość zatrzymania i doprowadzenia na rozprawy przed komisję świadków decyzją prokuratora okręgowego oraz zwiększenie kar grzywny za niestawiennictwo przed komisję.

Ustawa zakłada zwiększenie kar grzywny do 10 tys. zł za pierwsze niestawiennictwo przed komisję weryfikacyjną i do 30 tys. zł za kolejne, a także możliwość zatrzymania i doprowadzenia na rozprawy świadków decyzją prokuratora okręgowego. Komisja weryfikacyjna ma też uzyskać możliwość nałożenia kary grzywny do 1 mln zł na osobę, która dopuściła się pozaprawnych działań wobec danej nieruchomości.

W uzasadnieniu noweli napisano, że nowe przepisy zakładają wyposażenie komisji weryfikacyjnej w kompetencje prokuratora określone w postępowaniu administracyjnym i cywilnym, ale nie w postępowaniu karnym. Podkreślono, że chodzi o to, aby komisja miała możliwość wszczynania postępowań zmierzających do wyeliminowania niezgodnych z prawem orzeczeń sądów oraz decyzji organów.

Komisja weryfikacyjna od początku czerwca br. bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.

Komisja uchyliła już decyzje władz miasta o przyznaniu Maciejowi M. praw do dwóch działek przy ul. Twardej oraz do nieruchomości Sienna 29; o przyznaniu Marzenie K., Januszowi P. i mec. Grzegorzowi M. praw do działki Chmielna 70; o przyznaniu spadkobiercom i Markowi M. praw do Nabielaka 9 (gdzie mieszkała Jolanta Brzeska); o zwrocie spadkobiercom trzech działek na pl. Defilad; o przyznaniu poszczególnym spadkobiercom praw do Poznańskiej 14, Marszałkowskiej 43 i Nowogrodzkiej 6a.

Ponadto, komisja weryfikacyjna uznała, że decyzja reprywatyzacyjna z 2003 r. ws. nieruchomości przy Noakowskiego 16 została podjęta z naruszeniem prawa. Komisja zobowiązała też beneficjentów reprywatyzacji do zwrotu równowartości nienależnego świadczenia w wysokości ponad 15 mln zł. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa