Dostosowanie regulaminu Sejmu do nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa przewiduje poselski projekt zmian w regulaminie izby złożony przez PiS. Projekt został zamieszczony na stronie Sejmu.

Nowelizacja ustawy o KRS oraz nowa ustawa o Sądzie Najwyższym zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw 2 stycznia. Ustawy te - które były inicjatywą prezydenta Dudy - Sejm uchwalił 8 grudnia ub.r.

Nowelizacja o KRS wprowadza wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów - głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

Zgodnie z zapisami nowelizacja ustawy o KRS generalnie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Według przepisu przejściowego, który już wszedł w życie, propozycje kandydatów na członków Rady zgłasza się marszałkowi Sejmu w terminie 21 dni od dnia obwieszczenia w "Monitorze Polskim". Obwieszczenie ws. rozpoczęcia procedury zgłaszania kandydatów na członków KRS ukazało się 4 stycznia. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów są grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tys. obywateli. Mandat obecnych sędziów-członków KRS trwa do dnia poprzedzającego rozpoczęcie kadencji nowych członków Rady, "nie dłużej jednak niż przez 90 dni" od dnia wejścia nowelizacji w życie.

Projekt modyfikacji sejmowego regulaminu uwzględnia w jego zapisach zmiany dotyczące wyboru członków KRS. W związku z tym w regulaminie ma znaleźć się odesłanie do zmienionych zapisów ustawy o KRS. W projekcie przesądzono, iż sejmową komisją ustalającą listę kandydatów do Rady, będzie komisja sprawiedliwości i praw człowieka.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu, w wyniku zmian zmian wprowadzonych ustawą o KRS, członków Krajowej Rady Sądownictwa spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych wybierał będzie Sejm na wspólną czteroletnią kadencję. "W ocenie wnioskodawców zachodzi zatem konieczność uwzględnienia tych zmian w przepisach Regulaminu Sejmu dotyczących wyboru oraz powoływania i odwoływania organów państwowych" - czytamy.

Zmiany regulaminu Sejmu mają wejść w życie z dniem uchwalenia. Podczas prac sejmowych nad tym projektem wnioskodawców ma reprezentować Włodzimierz Bernacki (PiS).