Komisja Europejska zaostrzyła w czwartek procedurę o naruszenie prawa wobec Węgier w sprawie prawa azylowego. Procedurę wszczęto, uważając, że węgierskie prawo jest zbyt restrykcyjne. W czwartek KE dała Budapesztowi dwa miesiące na odpowiedź w tej sprawie.

Komisja Europejska podjęła w czwartek decyzję o przejściu do kolejnego etapu unijnej procedury o naruszenie prawa wobec węgierskich regulacji dotyczących prawa azylowego. Ten etap to wysłanie tzw. uzasadnionej opinii. W trzecim etapie KE może zadecydować o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości. Węgry mają dwa miesiące na odpowiedź na zarzuty KE.

Komisja rozpoczęła procedurę wobec Węgier w grudniu 2015 r., po dwóch nowelizacjach ustaw dotyczących prawa azylowego uchwalonych w tym samym roku. Chodziło m.in. o regulacje związane z karami więzienia dla osób nielegalnie przekraczających granicę. 17 maja tego roku KE przeszła do kolejnego etapu procedury.

Reklama

KE wskazywała wtedy, że węgierska ustawa nie zezwala na składanie wniosków o azyl poza specjalnymi strefami tranzytowymi na granicach i ogranicza dostęp do tych stref. Procedury graniczne zdaniem KE nie są zgodne z prawem UE. Skrócony czas na odwołanie narusza natomiast podstawowe prawo do skutecznego środka odwoławczego.

Węgierskie prawo azylowe zdaniem KE również nie spełnia unijnych przepisów dotyczących powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich. Komisja wskazywała wtedy na obawy, że Węgry zawracają migrantów (w tym osoby ubiegające się o azyl), którzy nielegalnie przekraczają granicę, do Serbii, nie przestrzegając procedur i warunków prawa UE odnośnie do powrotu i azylu.

Reklama

Ponadto Komisja krytykowała przetrzymywanie osób ubiegających się o azyl, w tym małoletnich powyżej 14 lat, w zamkniętych obiektach w strefie tranzytowej bez przestrzegania wymaganych procedur.

"Odpowiedzi udzielone przez władze węgierskie okazały się niezadowalające. (...) Komisja nadal uważa, że węgierskie ustawodawstwo nie jest zgodne z prawem UE, w szczególności z dyrektywą w sprawie procedur azylowych, dyrektywą w sprawie powrotów, dyrektywą w sprawie warunków przyjmowania oraz z kilkoma przepisami Karty praw podstawowych" - podała KE w czwartek.

W 2015 r. Węgry przyjęły restrykcyjne przepisy mające pomóc im zahamować napływ uchodźców. W tym samym czasie na ich południowej granicy wzniesione zostało ogrodzenie. W wyniku tych działań szlak, jakim uchodźcy starający się dotrzeć do krajów Europy Zachodniej, zmienił się i wiódł przez Chorwację i Słowenię, jednak sam napływ migrantów nie ustał.

Dyrektywa w sprawie procedur azylowych zawiera przepisy dotyczące procesu składania wniosku o azyl, w tym rozpatrywania wniosku, pomocy udzielanej osobie ubiegającej się o azyl, sposobu składania odwołań i sposobu radzenia sobie z powtarzającymi się aplikacjami. Dyrektywa w sprawie warunków przyjmowania gwarantuje osobom ubiegającym się o azyl dostęp do żywności, ubrań, opieki zdrowotnej, edukacji dla nieletnich i dostępu do zatrudnienia pod pewnymi warunkami. Dyrektywa w sprawie powrotów ustanawia wspólne normy i procedury dla krajów UE, w których nielegalnie przebywający obywatele państw trzecich mogą zostać odesłani na terytorium innego państwa.