Reklama

Jak poinformowało w poniedziałek Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, ustawy Prawo upadłościowe oraz ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Dodano, że nowelizacja wzmocni nadzór nad działalnością doradców restrukturyzacyjnych, a także zwiększy przejrzystość systemu ich powoływania oraz powierzania spraw "o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa ekonomicznego i obronności państwa osobom o najwyższych kwalifikacjach i dużym doświadczeniu w prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych".

Jak wskazano, obecne przepisy dotyczące doradców restrukturyzacyjnych nie zapewniają kompleksowego i w pełni skutecznego kontrolowania sposobu wykonywania tego zawodu, gdyż ograniczają się do konkretnego postępowania sądowego, a zatem uniemożliwiają ocenę tej profesji w szerszej perspektywie. "To zawód ważny dla bezpieczeństwa systemu gospodarczego i pojedynczych obywateli" - zaznaczono. Dodano, że licencja doradcy restrukturyzacyjnego uprawnia do wykonywania funkcji nadzorcy lub zarządcy przedsiębiorstwa restrukturyzowanego oraz syndyka w postępowaniu upadłościowym. Przedstawiciele tego zawodu zajmują się również upadłością konsumencką.

"Obecny system licencjonowania i nadzoru nad doradcami restrukturyzacyjnymi nie gwarantuje sprawnego przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność skomplikowaną biznesowo" - napisano. Jak wyjaśniono, chodzi o to, że umożliwia on pełnienie tych funkcji osobom bez odpowiedniego doświadczenia. "Nie ma też podstaw do szybkiej administracyjnej reakcji na poważne uchybienia, gdy nadzór sądowy nad tą działalnością okazuje się niewystarczający. Dlatego resort sprawiedliwości przygotował regulacje, które prowadzą do rozwiązania tych problemów" - czytamy.

Podkreślono, że minister sprawiedliwości – niezależnie od nadzoru sądowego – będzie nadzorował osoby mające licencje doradców restrukturyzacyjnych. "Nadzór ten nie będzie się odnosił do oceny czynności wykonanych bezpośrednio na polecenie, za zezwoleniem lub zgodą sądu albo sędziego komisarza" - wyjaśniono.

W ramach tego nadzoru minister sprawiedliwości będzie mógł zawiesić lub cofnąć licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który "uporczywie lub w sposób rażący naruszył prawo przy wykonywaniu swoich czynności". Będzie to jednak wymagało uprzedniego wysłuchania doradcy oraz – jeżeli zachodziłaby taka potrzeba lub na wniosek doradcy restrukturyzacyjnego – przeprowadzenia wizytacji lub lustracji jego działalności.

Wprowadzono ponadto ogólne kryteria, którymi powinien kierować się sąd wyznaczając doradcę restrukturyzacyjnego do pełnienia funkcji (np. syndyka) w konkretnym postępowaniu sądowym. W takim przypadku sąd musi uwzględnić liczbę spraw, które doradca aktualnie prowadzi. "Chodzi o to, aby jego nadmierne obciążenie nie przekładało się negatywnie na terminowość i sprawność czynności, które będzie podejmował w kolejnych postepowaniach" - zaznaczono.

Założono też m.in., że z grupy licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych zostaną wyłonieni kwalifikowani doradcy restrukturyzacyjni (specjaliści), którzy poza licencją będą mieli duże doświadczenie zawodowe, umożliwiające zajmowanie się skomplikowanymi postępowaniami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi. "Uzyskanie tytułu kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego będzie wymagało udokumentowania przeprowadzonych (w określonej liczbie) postępowań upadłościowych i postępowań o charakterze układowym" - czytamy.

Jak podkreśliło CIR, informacja o uzyskaniu tytułu kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Rozwiązanie to, jak zaznaczono, ma ograniczyć m.in. przypadki niewłaściwego prowadzenia skomplikowanych lub istotnych dla interesów państwa postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych przez osoby, które z powodu "braku wystarczającego doświadczenia mogłyby doprowadzić do poważnych komplikacji, w tym odpowiedzialności Skarbu Państwa za niewłaściwy nadzór sądowy nad toczącym się postępowaniem".

Zasadniczo nowe regulacje mają obowiązywać po sześciu miesiącach od daty ich publikacji w Dzienniku Ustaw (część przepisów wejdzie w życie po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia). (PAP)

autor: Magdalena Jarco

edytor: Anna Mackiewicz