Rząd w ustawie okołobudżetowej zaproponował umorzenie pożyczki dla FUS w wysokości 7,17 mld zł, a operacja ta będzie bez wpływu na wynik sektora rządowego i samorządowego - napisano w ocenie skutków regulacji do projektu.

"(...) Uwzględniając powyższe przewidziano umorzenie z mocy tej ustawy przypadających do spłaty w marcu 2019 roku pożyczek z budżetu państwa dla FUS w kwocie 7.174.145 tys. zł. Umorzenie to pozostaje bez wpływu na wynik sektora finansów publicznych oraz dług publiczny. Według Metodyki ESA2010 umorzenie pożyczki udzielonej FUS z budżetu państwa nie będzie miało wpływu na skonsolidowany wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych, wpłynie jedynie na wyniki podsektorów: centralnego oraz ubezpieczeń społecznych" - napisano w osr.

"Umorzenie pożyczki udzielonej FUS z budżetu państwa nie będzie miało również wpływu na państwowy dług publiczny ani na dług EDP, gdyż zmniejszy się zadłużenie FUS przed konsolidacją, ale nie zmieni się zadłużenie FUS po konsolidacji. Dług Skarbu Państwa również się nie zmieni - udzielona pożyczka powiększyła potrzeby pożyczkowe w momencie udzielania. Umorzenie pożyczki udzielonej FUS z budżetu państwa jest także neutralne z punktu widzenia stabilizującej reguły wydatkowej" - dodano.

Rząd proponuje też, aby w roku 2018 sfinansować zasiłki i świadczenia przedemerytalne, zasiłki pogrzebowe, a także koszty obsługi tych świadczeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 2.110 mln zł. W 2017 roku zadanie to jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

W roku 2018 proponuje się zmiany dostosowujące koszty Funduszu Pracy do prognozowanej sytuacji na rynku pracy w roku 2018 i w ramach tych zmian proponuje się sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych ze środków Funduszu Pracy w maksymalnej wysokości 1.097,8 mln zł. (PAP Biznes)