Fitch potwierdził rating A- województwa wielopolskiego, perspektywa stabilna


Warszawa, 29.05.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził ratingi województwa wielkopolskiego (IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz w walucie krajowej na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AAA(pol). Wszystkie ratingi mają perspektywę stabilną. Fitch potwierdził również krótkoterminowy IDR w walucie zagranicznej na poziomie F2, podała agencja.
"Ratingi odzwierciedlają nasze oczekiwania, że w średnim okresie Wielkopolska utrzyma dobre wyniki operacyjne, co w połączeniu z bardzo dobrym zarządzaniem strategicznym i finansowym zapewnia bezpieczne wskaźniki obsługi oraz spłaty zadłużenia" - czytamy w komunikacie.
Fitch zakłada, że w 2017-2019 wyniki operacyjne Wielkopolski pozostaną dobre. W scenariuszu bazowym szacuje marżę operacyjną na poziomie 20%-25%, co będzie zbieżne z wynikami wykonanymi przez województwo w przeszłości. Spodziewana jest silniejsza presja na wzrost wydatków operacyjnych w średnim okresie. Będzie miało to związek z wydatkami na utrzymanie nowo wybudowanej infrastruktury, zaplanowanymi naprawami rewizyjnymi pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego oraz uruchomieniem nowych projektów miękkich w ramach perspektywy UE na lata 2014-2020. Presja ta prawdopodobnie zostanie zrównoważona przez prowadzoną od lat przez władze województwa skuteczną politykę kontrolowania wzrostu wydatków operacyjnych oraz spodziewany wzrost gospodarki Polski, wspierający wyższe wpływy z podatków dochodowych.
"Budżet Wielkopolski w ujęciu per capita jest względnie mały, zwłaszcza w porównaniu do podmiotów innych szczebli sektora jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce o zbliżonych ratingach. Ponadto, tak jak wszystkie województwa w Polsce, Wielkopolska ma ograniczoną elastyczność zwiększania dochodów operacyjnych, gdyż stawki podatków dochodowych są ustalane przez rząd, a dochody z podatków dochodowych (głównie z udziału w podatku od osób prawnych) wynosiły średnio 58% dochodów operacyjnych w latach 2011-2016, co naraża budżet województwa na cykle gospodarcze. Jednakże, jest to kompensowane przez elastyczność Wielkopolski po stronie wydatków budżetowych, gdzie udział wydatków sztywnych w wydatkach operacyjnych jest niski (np. na wynagrodzenia 25% w latach 2011-2016), a udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem jest relatywnie wysoki (prawie 40% w latach 2011-2016)" - czytamy dalej.
Województwo obecnie rozpoczyna realizować nowe projekty inwestycyjne w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, w związku z czym wydatki majątkowe Wielkopolski w latach 2017-2019 mogą wynieść łącznie 1,5-1,8 mld zł lub średnio 40% wydatków ogółem rocznie. Fitch spodziewa się, że Wielkopolska, podobnie jak w latach ubiegłych, sfinansuje większość wydatków majątkowych (90%) z nadwyżki bieżącej oraz z bezzwrotnych dotacji na inwestycje, dostępnych dla JST w Polsce, co ograniczy zapotrzebowanie województwa na finansowanie długiem w średnim okresie.
W 2016r. środki na rachunkach województwa przewyższały roczną obsługę zadłużenia prawie 3 razy (lub 6 razy po wyłączeniu przedterminowej spłaty obligacji o wartości nominalnej 28 mln zł). Od lat stan wolnych środków Województwa na koniec roku przekracza planowaną na kolejny rok obsługę zadłużenia, co jest pozytywne dla ratingów. Fitch spodziewa się, że Wielkopolska w latach 2017-2019 wykorzysta część wolnych środków na finansowanie inwestycji, jednak płynność województwa pozostanie dobra.
(ISBnews)