Odwołany koncert? Krajowy artysta zamiast zagranicznej gwiazdy? Organizatorzy imprez masowych często nie liczą się z konsumentem - wynika z analizy działalności agencji koncertowych, przeprowadzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Jak wynika z raportu przesłanego we wtorek PAP, UOKiK po skontrolowaniu działalności wybranej grupy organizatorów imprez masowych stwierdził, iż zastrzeżenia budzą stosowane przez nich regulaminy, warunki w jakich odbywają się koncerty oraz wzorce umów.

Zdaniem Urzędu, niekorzystne dla kupujących bilet na koncert są zbyt szerokie uprawnienia organizatora imprezy do dokonania zmian dotyczących jej przebiegu, łącznie z jej odwołaniem, usunięciem uczestników, zmianą miejsc czy sektorów. W efekcie konsument nigdy nie ma pewności, że koncert, na którym mu zależy, odbędzie się na ustalonych wcześniej i z góry opłaconych warunkach.

Zdaniem prezes UOKiK Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel, dokonywanie w programie imprezy zmian m.in. artystycznych bądź czasowych jest dopuszczalne, o ile organizator wskazał ważne, uzasadnione przyczyny. Jednak - jak podkreśla prezes - w przypadku zmiany istotnych warunków umowy konsument powinien mieć jednak możliwość odstąpienia od niej i otrzymania zwrotu pieniędzy proporcjonalnie do kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę.

"Zgodnie z przepisami dotyczącymi imprez masowych, organizatorzy zobowiązani są do jego zapewnienia"

Wątpliwości Urzędu wzbudziły zastrzeżenia organizatorów, że nie odpowiadają oni za zmiany w programie imprezy lub koncertu, wynikające z odwołania występu przez wykonawcę. Stanowi to bowiem - zdaniem UOKiK - istotne ograniczenie odpowiedzialności agencji za nienależyte wykonanie zobowiązania.

"W praktyce bowiem odstąpienie przez artystę od realizacji umowy może wynikać z niedopełnienia przez organizatora warunków przewidzianych odrębnym kontraktem - łączącym artystę z agencją. Konsumentowi przysługuje w takim wypadku prawo do zwrotu biletu bez ponoszenia dodatkowych kosztów" - stwierdza raport UOKiK.

Urząd zakwestionował też praktykę, że organizatorzy imprez nie chcą brać odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników. "Zgodnie z przepisami dotyczącymi imprez masowych, organizatorzy zobowiązani są do jego zapewnienia" - podkreśla UOKiK.

UOKiK zwraca uwagę, że organizatorzy na ogół zastrzegają, że nabywca biletu przebywa na imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność, a organizator, nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe ewentualne np. uszkodzenia słuchu i utratę zdrowia. Jest to niezgodne z prawem - podkreślono w raporcie.Wobec części skontrolowanych przez UOKiK przedsiębiorców organizujących imprezy masowe prowadzone są postępowania wyjaśniające

Według ustaleń UOKiK, konsument ma ograniczone możliwości dochodzenia roszczeń w przypadku, gdy organizator imprezy źle wywiązuje się ze swego zadania bądź nie wywiązuje się wcale. Organizatorzy imprez bowiem uważają, że jeśli, koncert został odwołany lub pojawił się na nim inny wykonawca - konsumentowi nie należy się rekompensata ani odszkodowanie. Tymczasem - według UOKIK - klient może dochodzić swych praw do odszkodowania lub rekompensaty na drodze sądowej, niezależnie od zwrotu pieniędzy bezpośrednio od przedsiębiorcy.

Wobec części skontrolowanych przez UOKiK przedsiębiorców organizujących imprezy masowe prowadzone są postępowania wyjaśniające. W grupie tej znalazły się m.in. Agencja INDEPENDA z Katowic, Agencja Artystyczna "GO AHEAD" z Poznania, Live Nation, Good Music Productions oraz Makroconcert Media z Warszawy.

Finansowana przez UOKiK Infolinia Konsumencka działa od 2006 roku

"Warto pamiętać, że nabywając bilet zawieramy umowę i podlegamy ochronie, podobnie jak w przypadku kontraktów z biurami turystycznymi, deweloperami czy bankami - powiedziała w rozmowie z PAP Kamila Kurowska z biura prasowego UOKiK. - Organizator koncertu powinien zapewnić uczestnikom dostęp do wszelkich informacji, np. na stronach internetowych, ułatwiających podjęcie decyzji, przede wszystkim dotyczących warunków świadczenia usługi" - dodała Kurowska.

W przypadku spornej sytuacji z przedsiębiorcą lub wątpliwości związanych z zawarciem umowy konsumenci mogą liczyć na pomoc Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, które udziela porad pod bezpłatnym numerem telefonu 0 800 800 008 w dni powszednie od 9.00 do 17.00.

Finansowana przez UOKiK Infolinia Konsumencka działa od 2006 roku.

UOKiK kontrolę przeprowadził w 2008 r. na wybranej losowo grupie 12 organizatorów imprez masowych.