Obowiązek upublicznienia rejestrów umów cywilnoprawnych przez wszystkie jednostki sektora finansów publicznych, zakłada projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych, autorstwa Kukiz'15. Projekt zostanie złożony w Sejmie w przyszłym tygodniu.

Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15) poinformował w piątek PAP, że projekt jest już gotowy i w przyszłym tygodniu zostanie złożony.

Projekt - wyjaśnił Tyszka - rozszerza zasadę jawności finansów publicznych, poprzez nałożenie obowiązku publikacji rejestrów umów przez jednostki sektora finansów publicznych.

Należą do nich m.in. organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, jednostki budżetowe (np. Urzędy Skarbowe), samorządowe zakłady budżetowe (np. Miejskie Zakłady Komunikacji), agencje wykonawcze (np. Agencja Mienia Wojskowego), a także ZUS, KRUS, NFZ, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne oraz państwowe i samorządowe instytucje kultury (np. biblioteki publiczne).

Jak podkreślił Tyszka, chodzi o większą jawność i przejrzystość finansową działania jednostek sektora publicznego. "Umowy powinny być jawne z automatu" - ocenił wicemarszałek Sejmu.

Według wnioskodawców, w rejestrze umów powinno zamieszczać się informacje o umowach zawartych w każdej formie w szczególności: numer, datę i miejsce zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy, oznaczenie stron, przedmiotu i wartości przedmiotu, informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy, informacje o uzupełnieniu lub zmianie umowy, jak również odstąpieniu od niej lub jej wypowiedzeniu.

Wnioskodawcy chcą także, aby jednostki sektora finansów publicznych dążyły do udostępniania w rejestrze umów cyfrowych skanów umów; informacje w rejestrze umów zamieszczane mają być bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

Kukiz'15 podkreśla, że rejestr umów jest instytucją zapewniającą jawność finansów publicznych, znaną ustawodawstwom innych państw Europy.

W piątkowym programie w WP.pl Tyszka mówił, że zaczął przyglądać się jak upublicznianie umów wygląda w ministerstwach. Według niego, "tylko trzech ministrów publikuje taki rejestr umów cywilnoprawnych: minister Cyfryzacji, Energii, Infrastruktury i Budownictwa". Polityk Kukiz'15 zamierza wystosować "pisma do wszystkich ministrów - żądając właściwie w imieniu obywateli - żeby publikowali tego typu rejestry".

Tyszka zaznaczył, że ministrowie "mają już obowiązek, na wniosek każdego obywatela, pokazać jakie umowy zawierają", ale - jak podkreślił - umowy powinny być ujawniane "z automatu".

Inicjatywa ustawodawcza Kukiz’15 to kolejna propozycja ogłoszona w ramach akcji "Poniedziałek Wolności", polegającej na cotygodniowym przedstawianiu projektów ustaw, które mają poszerzyć sferę wolności obywateli lub ograniczać biurokrację. Kukiz'15 zgłosił już projekty dotyczące: likwidacji gabinetów politycznych w samorządach, Polskiej Organizacji Turystycznej, wprowadzenia najprostszej deklaracji VAT w Europie, obniżenia VAT na e-booki, e-prasę i ubranka dziecięce, a także zniesienie akcyzy na samochody osobowe.