Nowe przepisy mają przede wszystkim poprawić przejrzystość opłat za korzystanie z usług oraz infrastruktury portowej. Jasna i precyzyjna informacja o opłatach portowych ma zapobiegać nieuzasadnionemu windowaniu cen oraz korzystnie wpłynąć na zwiększenie wymiany handlowej.

Zasada transparentności dotyczyć ma także finansowania portów, zwłaszcza jeśli chodzi o fundusze publiczne. Przepisy będą wymagać więc dokładnego przedstawienia systemu księgowania, wykazu otrzymanych funduszy publicznych oraz większej przejrzystości informacji o sposobie naliczania opłat za usługi i infrastrukturę portową. Państwa członkowskie będą musiały też zapewnić wprowadzenie działających metod rozpatrywania skarg.

Regulacje mają zwiększyć wydajność portów oraz poprawić ich atrakcyjność dla inwestorów. Zdaniem Komisji Europejskiej dotychczasowy brak jasnych przepisów ws. opłacania z pieniędzy publicznych infrastruktury portowej oraz opłat za korzystanie z niej powstrzymywał chętnych do inwestowania.

Reklama

„Przejrzyste finansowanie jest centralną częścią obecnego porozumienia, powinno ono ułatwić pracę Komisji Europejskiej na polu pomocy państwowej oraz przyciągnąć inwestycje” – powiedział sprawozdawca raportu, niemiecki europoseł Knut Fleckenstein z grupy socjaldemokratów.

Ponadto, aby zapewnić usługi portowe na wysokim poziomie, w przepisach wprowadzono nowe wymagania dotyczące dostawców, którzy będą mieli obowiązek zapewnić, że ich pracownicy otrzymali odpowiednie przeszkolenie, zwłaszcza w zakresie zasad ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Szkolenia te powinny być regularnie uzupełniane w związku ze zmianami technologicznymi.

Reklama

„Istniejące metody zarządzania portami pozostaną, ale pierwszy raz z naciskiem na właściwe warunki pracy, które są niezwykle istotne dla konkurencyjności portów. A dla nas były też warunkiem osiągnięcia porozumienia” – dodał Fleckenstein.

W treści porozumienia nie ma natomiast kontrowersyjnego zapisu o centralnym zarządzaniu portami w UE, co również było wcześniej brane pod uwagę.

„Pojawił się pomysł, żeby ustanowić jeden podmiot, który nadzoruje i sprawdza porty w całej Unii. Sprzeciwialiśmy się temu rozwiązaniu. Zarządcy portów sami wiedzą najlepiej, z jakimi borykają się problemami i co należy zmienić” – mówi PAP europosłanka Elżbieta Łukacijewska z PO.

Ostatecznie przepisy nie narzucają portom konkretnego modelu zarządzania, nakładają jednak minimalne wymagania na dostawców usług, takich jak m.in. holowanie, cumowanie, załadunek czy utylizacja odpadów ze statków.

Zarządcy portów mogą też w niektórych sytuacjach ograniczyć liczbę usługodawców do tych, którzy są w stanie spełnić minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa czy ochrony środowiska.

Kraje członkowskie zachowają swobodę decydowania o sposobie organizacji usług portowych, przeładunkowych i pasażerskich, mogą podjąć też decyzję o niestosowaniu zasady dostępu do usług pilotażu. Wszystkie usługi będą podlegać unijnym przepisom dotyczącym przejrzystości finansowej, jednak ich organizacja odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa krajowego.

Przyjęcie rozporządzenia zakończyło 15-letnie negocjacje dotyczące kształtu unijnej polityki wobec portów. Przepisy muszą być jeszcze formalnie przyjęte przez Radę UE, gdzie reprezentowane są rządy państw członkowskich.

Reforma portowa dotyczyć będzie 319 portów działających w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) i pełniących kluczową rolę, jeśli chodzi o wymianę handlową zarówno wewnątrz UE, jak i pomiędzy Unią a krajami trzecimi. W Polsce to trzy największe ośrodki: w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie-Świnoujściu. Obecnie porty w UE zatrudniają 470 tys. osób.

Jowita Kiwnik Pargana (PAP)